Novosti

29.1.2009.

Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 26.01.2008.

Foto vijesti

 

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan prihvatilo je  prijedloga Ugovora za poslovnu suradnju u 2009. godini  s  Radio Labinom  d.o.o. Labin  u cilju  kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima JLS, te svih popratnih manifestacija i događaja na području Općine Kršan.

Također je prihvaćen prijedlog ugovora o arheološkom nadzoru nad rekonstrukcijom ogradnog zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku i sanacije djela ogradnog zida groblja Sv. Juraj u Kožljaku, za koje je prema posebnim uvjetima građenja, koje je pripisalo Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Puli, predviđen arheološki nadzor koji će vršiti kustos Narodnog muzeja Labin.

Općina Kršan zaključit će ugovore o djelu  radi uređenja naselja  Potpićan, održavanja Kluba umirovljenika i omladine u Potpićnu te radi izvršavanja hitnih intervencija i nužnih popravaka na opremi i inventaru  Općine Kršan, sa dosadašnjih izvršiteljima povremenih poslova.

Prema Zakonu o javnoj nabavi Općinsko Poglavarstvo donijelo je Plan nabave za 2009. godinu radi nabave roba, radova i usluga u 2009. godini.

Radi sufinanciranja sanacije prodora oborinskih voda u Plomin Luci predstavnici Općinskog poglavarstva sa Službama izvršiti će uviđaj na terenu za obitelji koje su pretrpjele štetu. U  Plomin Luci pristupiti će se uklanjanju 4 stabla topole koji su  posušili uslijed prodora morske vode kod izvođenja radova na koritu rijeke Boljunčice.

Općinsko poglavarstvo podržava obilježavanje pusnih svečanosti  i očuvanje tradicije maškara te će sufinancirat maškarane skupine ''Krabulje za ne verovat'' iz Kožljaka i  ''Čepljonske maškare''  iz Čepića. Također će  se sufinancirat prijevoza autobusom – Sportskog društva konopaša Općine Kršan radi sudjelovanja na manifestaciji u Ravnim Kotarima, Šibenik.

Na sjednici je prihvaćeno  izvješće Obrta ''EKO SERVIS MATIĆ'' Pazin o provedenim mjerama obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kršan tijekom 2008. godine, te će se pripremiti Prijedlog Plana DDD mjera  za 2009.

Poglavarstvo je također  prihvatilo prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja  kojim su odobrene financijske pomoći socijalno najugroženijim obiteljima za razdoblje siječanj-ožujak 2009. godine u skladu s Programom socijalne skrbi za 2009. godinu

Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku da se u suradnji s Vodovodom Labin d.o.o. Labin i HEP DP Elektroistra Labin  vrši izmještaj trase cjevovoda  i izmještaj elektroenergetskog objekta na dijelu budućeg priključka na naselje Načinovići.

Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku da se prema Zakonu o javnoj nabavi zbog iznimne žurnosti pristupi pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za ustupanje radova na izgradnji kanalizacije u naselju Vozilići I.  faze  i  I. faze kanalizacije za naselje Plomin – Istočni dio.

Također je Poglavarstvo prihvatilo prijedlog  «1. Maja Labin» d.o.o. Labin za sufinanciranjem izrade jedinstvenog Plana gospodarenja otpadom Grada Labina i Općina Kršan, Raša, Pićan i Sv. Nedjelja.

 

Kalendar događanja