Novosti

9.9.2022.

O B A V I J E S T

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan br. 4/21) i Odluke KLASA:406-03/22-01/18, URBROJ:2163-22-01/1-22-1 od 9. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave –  Izrada projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekti za izgradnju komunalne infrastrukture Starog grada Kožljaka (Kaštel Kožljak), dana 9. rujna 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

 

1. TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51 000 Rijeka

2. ETA CONSULT d.o.o., Vinež 345/1, 52 220 Labin

3. WALL – inžinjering d.o.o., Sv. Katarina 18, 52 220 Labin

Kalendar događanja