Novosti

12.11.2021.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 03/21) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

 J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

 

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBAN PLAN j.d.o.o. Pula, Kašćuni 1, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 351-01/21-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-44 od 12. studeni 2021. godine.

2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 22. studeni  2021. godine do 06. prosinca 2021. godine.

 3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 11:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održati će javno izlaganje Prijedloga Plana radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana  dana 01. prosinca 2021. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati i to putem livestream servisa, sukladno preporuci Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Livestream servis omogućuje sudjelovanje javnosti javnom izlaganju, a pristup je preko linka, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Kršan na dan javnog izlaganja.

5. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 06. prosinca 2021.godine (ponedjeljak).

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:

·         da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog plana

·    da postavljaju pitanja putem livestream servisa o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja

·         da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja

·    da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

7.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Kalendar događanja