Novosti

3.3.2021.

Objava Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan

Obavijest

               o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan

 Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/5, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 01. ožujka 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 02. ožujka 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

 1. KAPITEL d.o.o., 52341 Žminj, Trg 9. rujna 6

2. Kamenoklesarski obrt MOZAIK, vl. Nenad Brenko, 52332 Pićan, Orič 37

3. MACUKA d.o.o. za građevinarstvo, 52404 Sveti Petar u Šumi, Videti 121 F

Kalendar događanja