Uprava

Mjesni odbori: Odluka

Na temelju članka 8, 35, 59. i 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01.) i članka 18. i 59. st.3. Statuta Opć:ine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 5/01, 7/02.), Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj 20. rujna 2002. godine donijelo

ODLUKU
o pravilima za izbor vijeća mjesnih odbora,
ustroju i radu mjesnih odbora


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom (u daljnjem tekstu: Odluka) detaljnije uređuju pitanja vezana za provodenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Kršan te pitanja vezana za mjesnu samoupravu, a koja nisu regulirana Statutom Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Statut).

Članak 2.

Mjesni odbori na području Općine Kršan, osnovani Statutom obuhvaćaju naselja koja su utvrđena u odredbama istog.

Članak 3.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Sjedište mjesnog odbora određuje svojim aktom Općinsko poglavarstvo.

Članak 4.

Članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeća) biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 5.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Članovi vijeća nisu opozivi, a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja vijeća.

Mandat članova vijeća izabranih na redovitim izborima traje do objave odluke Općinskog vijeća Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) o raspisivanju izbora ili do objave odluke Općinskog vijeća o raspuštanju vijeća.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata vijeća izabranih na redovitim izborima.

Članak 6.

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) da u postupku izbora za članove vijeća mjesnih odbora donosi sve potrebne akte osim onih za čije je donošenje temeljem ove Odluke ovlašteno Općinsko vijeće ili drugo tijelo.

Članak 7.

Redoviti izbori održavaju se svake četvrte godine, a posebnu odluku o njihovom raspisivanju donosi Općinsko vijeće. Istom odlukom utvrđuje se točan datum odnosno dan održavanja izbora. Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Po donošenju odluke iz st.1. ovog članka, a najkasnije u roku 3 dana od raspisivanja izbora, svi birači s prebivalištem na području mjesnih odbora obavještavaju se o mogućnosti pregledavanja popisa birača te traženja njegovog ispravka ili dopuna. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača može se podnijeti najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Birači se s odlukom iz st.1. i obaviješću iz st.2. ovog članka obavještavaju putem oglasne ploče Općine Kršan i oglasnih tabli mjesnih odbora.

Članak 8.

Nadležni županijski ured zaključuje popis birača i dostavlja ga najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora na potvrdu Komisiji za popis birača za izbor članova vijeća mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: Komisija za popis birača).

Komisija za popis birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana za upis, dopunu ili ispravak popisa birača koji nije uvažio nadležni organ uprave koji vodi taj popis i potvrđuje popis birača, te je u svemu dužna postupiti sukladno odredbama Zakona o popisu birača.

Nadležni županijski ured dužan je Izbornom povjerenstvu dostaviti izvod iz zaključenog i potvrđenog popisa birača najkasnije 24 sata prije vremena za otvaranje biračkog mjesta na dan izbora.

Članak 9.

Ako je mandat vijeću prestao uslijed raspuštanja vijeća, sukladno posebnom zakonu, prijevremeni se izbori imaju održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redoviti izbori, a prije njihovog održavanja, u toj se jedinici neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 10.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slučajevima:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,
- ako odjavi prebivalište s područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,
- smrću.

Članak 11.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojemu je prestao mandat. Ukoliko kandidat na listi iz te političke stranke ne postoji, stranke koalicije sporazumno određuju kandidata.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje slijedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Članak 12.

Član predstavničkog i izvršnog tijela Općine Kršan ne može istovremeno obavljati dužnost člana ili zamjenika člana vijeća, a to ne mogu ni osobe utvrđene u čl. 5. st.2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne u područne (regionalne) samouprave.

II. KANDIDIRANJE

Članak 13.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donijetom na temelju statuta.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registiranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 14.

Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa, u zavisnosti od broja birača odnosnog mjesnog odbora, i to:

- do 100 birača - 10 potpisa,
- od 101 do 200 birača - 15 potpisa,
- od 201 do 300 birača - 20 potpisa,
- od 301 do 500 birača - 25 potpisa,
- iznad 500 birača - 30 potpisa.

Za broj birača u smislu st.1. ovog članka uzima se broj birača iz bilo kojih izbora koji su neposredno prethodili izboru vijeća.

Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 15.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se osim potpisa unosi ime i prezime, adresa i matični broj za svakog potpisanog predlagatelja.

Oblik obrasca iz st.1. ovog članka određuje Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo.

Članak 16.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Općinskom izbornom povjerenstvu za mjesne odbore (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila. Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je "nezavisna lista".

Nositelj liste je prvi predloženi kandidat na listi.

Članak 17.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adrese i jedinstveni matični brojevi kandidata predloženih na listi.

Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz st. 1. i 2. ovog članka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća mjesnog odbora bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrduje redoslijed kandidata na listi.

Ako nakon predaje, lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati s liste, a lista ce se smatrati potpunom.

Članak 18.

Izborno povjerenstvo sastavit će i za svaki mjesni odbor posebno objaviti sve pravovaljane predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Objava u smislu st.1. ovog članka dat će se u pisanom obliku, a akt o objavi će se objaviti postavljanjem na oglasnu ploču Općine Kršan, te na oglasne table mjesnog odbora.

Članak 19.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 20.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 21.

Lokalna sredstva javnog informiranja dužna su političkim strankama i nositeljima ili drugim predstavnicima nezavisnih lista koji sudjeluju na izborima, u okviru svojih mogućnosti, omogućiti iznošenje i obrazlaganje izbornih programa i nesmetano obavljanje izborne promidžbe, pod jednakim uvjetima.

Članak 22.

U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno 21,00 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 23.

U vijeće se bira 5 članova.

Članak 24.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području tog mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista jedinice (biračka masa liste) dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dviju ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova na podrucju Općine Kršan.

Članak 25.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 26.

Tijela za provedbu izbora su Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo, Općinsko izborno povjerenstvo za mjesne odbore Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) i birački odbori.

Članovi tijela iz st.1. ovog članka i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi tijela iz st.1. ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj rad, a visinu iste utvrđuje Poglavarstvo.

Članak 27.

Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbi izbora, donosi obvezatne upute za rad Izbornog povjerenstva i biračkih odbora i neposredno nadzire rad Izbornog povjerenstva.

Članak 28.

Izborno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana, kojima se određuju i zamjenici.

Predsjednika i članove Izbornog povjerenstva, te njihove zamjenike imenuje Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo, na vrijeme od četiri godine.

Osobe iz st.2. ovog članka u pravilu trebaju biti pravne struke.

Članak 29.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,
- imenuje članove biračkih odbora,
- određuje biračka mjesta,
- nadzire rad biračkih odbora,
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- na temelju pravovaljanog prijedloga objavljuje liste i sastavlja zbirnu listu,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
- objavljuje rezultate izbora,
- obavlja i druge poslove sukladno ovoj Odluci.

Članak 30.

Ukoliko se istodobno obavljaju izbori za izbor vijećnika Općinskog vijeća i članova vijeća, a važeći propisi to dopuštaju, neće se odrediti posebna biračka mjesta i imenovati birački odbori u smislu čl. 29. ove Odluke , već će i izbore za članove vijeća provesti birački odbori za izbor vijećnika Općinskog vijeća, na istim biračkim mjestima.

Članak 31.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici. Izborno povjerenstvo imenovat ce predsjednika, članove i njihove zamjenike, u pravilu najkasnije pet dana prije održavanja izbora.

V. PROVEDBA IZBORA

Članak 32.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima.

Izborno povjerenstvo objavit će putem oglasne ploče Općine Kršan i oglasnih tabli mjesnih odbora najkasnije 8 dana prije izbora koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovanja na pojedinom mjestu.

Izborno povjerenstvo odredit ce biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu odredenom za glasovanje.

Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za vijeće za koje se glasuje.

Članak 33.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeć,a, nevladine udruge te međunarodne organizacije imaju pravo odrediti promatrače koji đe pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik izbornog tijela unijeti svoje primjedbe. Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika izbornog tijela čiji je rad promatrao.

Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo obvezatnim uputama podrobnije će urediti prava i dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 34.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listiࡳem.

Glasački se listić tiska pod neposrednim nadzorom Komisije za Statut, poslovnik i zakonodavstvo.

Članak 35.

Glasački listić na kojem se glasuje za kandidacijsku listu sadrži:

- naziv liste,
- ime i prezime nositelja liste,
- serijski broj.

Kandidacijske liste navode se u glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista mjesnog odbora.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 36.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 37.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,
- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,
- listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 38.

Glasovanje traje neprekidno od sedam do devetnaest sati, kada se biračka mjesta zatvaraju. Omogućit ce se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u devetnaest sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 39.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti se o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja, te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava odnosno otežava glasovanje drugih, da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije. Službene osobe policije od kojih je zatražena pomoć, iznimno od st.1. ovog članka, mogu nositi oružje.

Članak 40.

Prije no što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ako se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dopustiti glasovanje, osim ako birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa biraća ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju u toj jedinici.

Potvrdu iz st.2. ovog članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 41.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ili ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora odreduje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pritom računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 42.

Po završenom glasovanju birački odbor će naprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat na tom biračkom mjestu utvrđuje se u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 43.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:

- broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,
- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,
- koliko je ukupno birača glasovalo,
- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,
- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora kao i zamjenik, mogu dati svoje primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 44.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja Izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od dvanaest sati od zatvaranja birališta.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

Članak 45.

O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik u koji će ubilježiti:

- broj birača upisanih u popisu birača, odnosno izvadak iz popisa birača za svaki mjesni odbor posebno,
- broj birača koji su glasali i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,
- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista mjesnog odbora.

Svaki član Izbornog povjerenstva kao i zamjenik, mogu staviti primjedbe na zapisnik. Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva.

Članak 46.

Rezultate izbora za vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Članak 47.

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti putem oglasne ploče Općine Kršan i oglasnih tabli mjesnih odbora, a po potrebi i putem sredstava javnog priopćavanja:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića, - broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI PROVEDBE IZBORA

Članak 48.

Sredstva za provedbu redovitih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Kršan.

Sredstvima za provedbu izbora iz st.1. ovog članka raspolaže Izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovim korištenjem te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 49.

Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo obavlja nadzor pravilnosti izbora članova vijeća i rješava sporove u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 50.

Prigovor zbog nepravilosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predložila listu, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koalicijsku listu, kao i nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

Članak 51.

Prigovore zbog nepravilosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća rješava Izborno povjerenstvo.

Članak 52.

Prigovor zbog nepravilosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 53.

Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će se radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultate izbora, Izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 54.

Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nazadovoljan takvim rješenjem, ima pravo žalbe Komisiji za Statut, poslovnik i zakonodavstvo.

Žalba iz st.1. ovog članka podnosi se Komisiji za Statut, poslovnik i zakonodavstvo u roku 48 sati, računajući od dana kad je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva.

Komisija za Statut, poslovnik i zakonodavstvo dužna je donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 55.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

IX. NAČIN RADA VIJEĆA MJESNOG ODBORA

Članak 56.

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća, sazvat će se najkasnije u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuće sjednice vijeća saziva općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će ponovno sazvati sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.

Članak 57.

Vijeće iz svoga sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na 4 godine.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika Vijeća izabran je član koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća.

Članak 58.

Zamjenik člana Vijeća počinje obnašati dužnost člana Vijeća nakon što je izabrani član dao ostavku Vijeću na dužnost člana, promijenio mjesto prebivališta izvan područja mjesnog odbora, ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, ako je pravomoćnom sudskom presudom osužen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, ukoliko je neopravdano izostao sa sjednice vijeća više od tri puta za redom, ukoliko je umro ili ako mu je prestalo hrvatsko državljanstvo.

Činjenice iz st.1. ovog članka te činjenicu o početku obnašanja dužnosti zamjenika člana vijeća utvržuje vijeće zaključkom najkasnije u roku 30 dana od nastupanja naprijed navedenih okolnosti.

Članak 59.

Vijeće donosi program rada i financijski plan za svaku godinu, pravila mjesnog odbora, poslovnik o radu vijeća mjesnog odbora, odluke, zaključke i druge akte u skladu sa zakonom, Statutom Općine Kršan i drugim aktima Općinskog vijeća i Poglavarstva.

Program rada mjesnog odbora u dijelu kojim se sredstva za njegovu realizaciju osiguravaju iz Proračuna Općine Kršan donosi se uz prethodnu suglasnost Poglavarstva.

Program rada, financijski plan, zaključni račun, pravila mjesnog odbora te poslovnik o radu vijeća donosi se natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 60.

Vijeća podnose Poglavarstvu godišnji prijedlog Programa rada za slijedeću godinu najkasnije do kraja listopada tekuće godine, a o istima odlučuje Općinsko vijeće na prijedlog Poglavarstva.

Iznimno od st.1. ovog članka vijeća su dužna za 2002. godinu prijedloge Programa rada dostaviti najkasnije do kraja studenog 2002. godine.

Članak 61.

Općinsko poglavarstvo osigurava prostor za rad mjesnih odbora, te pri tome može posebnim aktom urediti način i uvjete uporabe tih prostora.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan".

Članak 63.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se van snage Osnove pravila za rad mjesnih odbora ("Službene novine Grada Labina" br. 11/97.).

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN


Klasa: 021-05/02-01/1


Ur.broj: 2144/04-05-02-3


Kršan, 20 rujna 2002.
Predsjednik
Općinskog vijeća

Klaudijo Lazarić. v.r.

Kalendar događanja