Uprava

Općinsko Vijeće: Poslovnik - izmjene i dopune

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), a u svezi sa čl. 54. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 144/12), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 16. travnja 2103 godine donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 07/2009 – u daljnjem tekstu: Poslovnik), članak 2. mijenja se i glasi:

''Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se Općinsko vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana.

Ako se Općinsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika sukladno odredbama posebnog Zakona.

Ako se Općinsko vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori sukladno odredbama posebnog Zakona.''

Članak 2.

U članku 3. Poslovnika, stavak 2. briše se.

Članak 3.

U članku 8. Poslovnika, u stavku 2. iza riječi ''svih vijećnika'' dodaju se riječi ''javnim glasovanjem''.

Članak 4.

Članak 11. Poslovnika mijenja se i glasi:

''Članu Općinskog vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

1. ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2. ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4. ako mu prestane prebivalište na području Općine Kršan, danom prestanka prebivališta,

5. ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6. smrću,

7. istovremenim raspuštanjem Općinskog vijeća i razrješenjem općinskog načelnika i njegovog zamjenika, sukladno odredbama Statuta i Zakona.

Pisana ostavka člana Općinskog vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. točkom 1. ovoga članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća. Pisana ostavka člana Općinskog vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. točki 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

Članu Općinskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovoga članka.''

Članak 5.

Članak 12. Poslovnika mijenja se i glasi:

''Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti, osim osoba kojima je posebnim Zakonom zabranjeno kandidiranje, može se kandidirati za člana Općinskog vijeća, a ukoliko bude izabrana za člana Općinskog vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana Općinskog vijeća obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

Član Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća u roku od 8 dana od prihvaćanja dužnosti, a mandat mu počinje mirovati protekom toga roka.

Članu Općinskog vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća. Pisani zahtjev dužan je podnijeti u roku od 8 dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti, a mirovanje mandata prestat će osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član Općinskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član Općinskog vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član Općinskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Na sjednici Općinskog vijeća umjesto člana Općinskog vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama ovog Poslovnika i Zakona.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja

Članak 6.

U Članku 13. Poslovnika dodaju se stavci 1., 2., 3., 4. i 5. koji glase:

''Članovi Općinskog vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu općinskog vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana Općinskog vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.''

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 6. i 7.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. Poslovnika, riječi ''kojeg odredi politička stranka ili predlagatelji nezavisne liste s koje liste je kandidat izabran'' zamjenjuju se riječima '' u skladu s Zakonom i odredbama ovog Poslovnika.''

Stavak 2. mijenja se i glasi ''Vijećnik može i u tijeku trajanja mandata podnijeti ostavku u skladu s Zakonom i odredbama ovog Poslovnika''

Članak 8.

U članku 16., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

''Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća''.

Članak 9.

Članak 41. Poslovnika mijenja se i glasi:

''Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik Općine Kršan u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz prethodnog stavka ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.''

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan''.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

KLASA: 021-05/13-01/4

URBROJ: 2144/04-05-13-7

Kršan, 16. travnja 2013.


Na temelju članka 19. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 05/13) te čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13.) a u svezi sa čl. 69. i čl. 70. Zakona o Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 19/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 18. studeni 2013. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13 – u daljnjem tekstu: Poslovnik), u članku 92. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i 4. koji glase:

'' Općinski načelnik Općine Kršan jedini je ovlašteni predlagatelj za donošenje proračuna.

Prijedlog za donošenje Odluke o privremenom financiranju podnosi najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća Općine Kršan.''

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan''.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

KLASA: 021-05/13-01/11

URBROJ: 2144/04-05-13-3

Kršan, 18. studeni 2013.


Na temelju članka 19. i 28. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 05/13) te čl. 36. do 38. i čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13.), razmatrajući i prihvaćajući zaključak Komisije za Statut, Poslovnik i zakonodavstvo od 05. ožujka 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2015. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13 – u daljnjem tekstu: Poslovnik), u članku 42., iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

''Poziv za sjednicu Općinskog vijeća Općine Kršan sa pripadajućim materijalima vijećnicima se u pravilu dostavlja elektroničkim putem a iznimno osobnom dostavom.''

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan''.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Vidak


Na temelju članka 19. i 28. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 05/13) te čl. 36. do 38. i čl. 85. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13, 5/15), a u svezi sa čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 123/17), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRŠAN

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službene glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13, 13/13, 5/15 – u daljnjem tekstu: Poslovnik), u članku 11. stavku 1. t.7. na kraju rečenice iza riječi „Zakona“ dodaju se riječi: „razrješenjem Općinskog vijeća u skladu s Zakonom“.

Članak 2.

U članku 14. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

„Član Općinskog vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.“

Članak 3.

U članku 42. stavku 2. Broj „7“ zamjenjuje se brojem „6“.

Članak 4.

U članku 67. stavku 2.alinea 5 riječ: “- Godišnji obračun Proračuna“ zamjenjuje se riječima: „- godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“

Članak 5.

U članku 77. stavku 1. riječ: „srpanj“ zamjenjuje se riječima: „mjesecu rujnu, odnosno s polugodišnjim izvješćem proračuna“, a riječ „siječnju“ zamjenjuje se riječima: „mjesecu ožujku iduće godine odnosno s godišnjim izvješćem proračuna“.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan stupaju na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kršan''.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/18-01/1

URBROJ: 2144/04-05-18-4

Kršan, 31. siječnja 2018.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Vidak

Kalendar događanja