Uprava

Misija, vizija, cilj, politika kvalitete

MISIJA

Općina Kršan kao jedinica lokalne samouprave osnovana je kao prirodna, gospodarska i društvena cjelina povezana zajedničkim interesima stanovništva Općine Kršan, čime je opunomoćena od strane svih svojih građana da kontinuirano putem svojih aktivnosti i usluga unapređuje kvalitetu života i rada, omogućava i prati razvoj gospodarskih, društvenih, socijalnih aktivnosti svim svojim građanima putem pružanja izvrsne usluge, omogućavanjem participacije u odlučivanju, odgovornim upravljanjem javnim dobrima, protokom informacija, te nadasve ljubaznim, efikasnim i transparentnim radom administracije, kako bi kao mjesto življenja ova Općina bila poželjna za ugodan život i rad.

Naša misija jeste da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru Općine Kršan težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.

Pri tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:

- uređenja naselja i stanovanje,

- prostornog i urbanističkog planiranja,

- komunalne djelatnosti,

- brige o djeci,

- socijalne skrbi,

- primarne zdravstvene zaštite,

- odgoja i osnovnog obrazovanja,

- kulture, tjelesne kulture i sporta,

- zaštite potrošača,

- zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarne i civilne zaštitu

- prometa na našem području,

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima te

- rada i učinkovitost rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici Općine Kršan spremni su nesebično i požrtvovno

obavljati sve povjerene im poslove, konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

 

VIZIJA

U budućnosti Općinu Kršan vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će se održivi razvoj temeljiti na razvoju industrije i poduzetništva, turizmu, poljoprivredi, ali i ostalim servisnim djelatnostima za potrebe turizma, s riješenom društvenom i komunalnom infrastrukturom s očuvanim okolišem. U tom smislu, koristeći se našim prednostima koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, dobro prometne povezanosti, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju kao i poboljšanjima i u svim ostalim segmentima života, a posebno društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika, poboljšanje uvjeta života i rada zapošljavanjem radno sposobnog stanovništva, a sukladno tome i ostvarenje boljeg i kvalitetnijeg života kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutni tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave, omogućio svojim građanima.

Općina Kršan kao jedinica lokalne samouprave usmjeriti će sve svoje resurse i znanja u cilju očuvanja i njegovanja izvornih vrijednosti na način da pravilno i stručno planira sve svoje aktivnosti i zahvate u prostoru, da postane jedna od vodećih jedinica lokalne samouprave po načinu upravljanja javnim dobrima, komunalnim gospodarstvom, prostornim planiranjem, socijalnom skrbi, te da osigura svim svojim građanima najbolje moguće uvjete glede podrške za razvoj gospodarskih, posebno turističkih i poljoprivrednih vrijednosti, kulturnih i sportsko-rekreativnih sadržajima kojima se ukupno oplemenjuje život na području Općine Kršan uz brigu za očuvanje prirodne i kulturne baštine, posebno starogradskih jezgri, kao temelj cjelokupnog razvoja

 

STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE KRŠAN

Strateški ciljevi Općine Kršan proizlaze iz djelokruga rada koji su u nadležnost Općine preneseni sukladno postojećoj zakonskoj regulativi (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a odnose se na uspješnu provedbu svih prenesenih funkcija, kao i na optimalno funkcioniranje općinske uprave.

OZNAKA

CILJA

OPIS

1.

Optimalno upravljanje proračunom

2.

Poboljšanje uređenja naselja i uvjeta stanovanja

3.

Optimalno upravljanje prostorom preko prostornog i urbanističkog planiranja

4.

Razvoj i funkcioniranje komunalne djelatnosti

5.

Kontinuirana briga o djeci

6.

Poboljšanje socijalne skrbi

7.

Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite

8.

Kontinuirana briga o odgoju i osnovnom obrazovanju

9.

Briga o kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu

10.

Briga o zaštiti potrošača

11.

Upravljanje zaštitom i unapređenjem prirodnog okoliša

12.

Briga o protupožarnoj i civilnoj zaštiti

13.

Razvoj prometa

14.

Optimizacija sustava nabave

15.

Poboljšanje upravljanja imovinom

16.

Poboljšanje upravljanja računovodstvom

17.

Optimizacija funkcioniranje općinske uprave

18.

Gospodarski razvoj

Iz tog konteksta proizlaze slijedeći strateški ciljevi za Općinu Kršan:

Uspješnost upravljanja proračunom mjerit će se usklađenošću proračunskih prihoda i rashoda kao i efektivnošću kreditnih zaduženja (ako postoje).

Upravljanje sustavom nabave mjerit će se odnosom rezerviranih sredstava i ostvarene cijene, kao i odnosom planiranih i ostvarenih rokova realizacije.

Upravljanje imovinom mjerit će se preko odnosa potrebnih troškova za redovno i investicijsko održavanje u odnosu na realizaciju, kao i uspješnošću rješavanja nastalih šteta.

Upravljanje računovodstvom mjerit će se temeljem poštivanja rokova te brojem i težinom primjedbi interne kontrole, interne revizije, državne revizije, građana i poslovnih partnera.

 

POLITIKA KVALITETE

Općinska uprava prihvaća i preuzima odgovornost za potpuno zadovoljstvo svojih sugrađana i gostiju, kao i svojih poslovnih partnera, što ostvarujemo praćenjem modernih tehnologija upravljanja lokalnom samoupravom, kao i kroz kontinuirano obrazovanje naših kadrova. Prema našim građanina i gostima ponašat ćemo se kao prema poslovnim partnerima i prijateljima vodeći računa da njihovo zadovoljstvo našim uslugama i radom, kao i životom i radom na našem području budu naš cilj i zadaća koju ćemo kontinuirano provoditi i poboljšavati. Naši građani i gosti predmet su naše kontinuirane profesionalne brige kroz iskazanu punu pažnju u svrhu zadovoljenja svih njihovih potreba i očekivanja, uz održavanje najvišeg standarda kvalitete naših usluga, koje u trenutnim uvjetima možemo postići.

Cilj naše politike kvalitete jeste pružiti našim građanima i gostima uslugu kakva se i od nas očekuje, imajući u vidu postojeće okruženje, tehnološki i gospodarski potencijal kao i sve postojeće zakonske propise. Ostvarenje naše fundamentalne misije, a to je potpuno zadovoljstvo naših građana, gostiju i naših partnera kroz dugoročnu obostrano korisnu poslovnu suradnju, naš je cilj i svakodnevna zadaća.

Kvaliteta rada svakog našeg zaposlenika, a i vanjskog suradnika dok obavlja poslove za nas, pretpostavka je i cilj koji si pred sebe postavlja općinska uprava. Osiguranje kvalitete stoga prati naše usluge na svim razvojnim, pripremnim i realizatorskim fazama, do izvršenja naše usluge ili zadaće, kao i njezino kontinuirano praćenje i vrednovanje.

Odgovornost za kvalitetu snosi svaki naš zaposlenik, vanjski suradnik i kooperant. Politika kvalitete ugrađena je u sve poslovne procese i ona je obvezujuća za sve zaposlenike i vanjske suradnike.


Zacrtanu politiku kvalitete ostvariti ćemo dosljednom primjenom slijedećih načela:

  - osigurati politički i institucionalni okvir za učinkovito pružanje usluga našim korisnicima,
  - održavati kvalitetnu komunikaciju sa institucijama, organizacijama, gospodarstvom i građanima – korisnicima naših usluga,
  - stvarati kvalitetne i održive razvojne planove i projekte koji će osigurati prosperitet općini i njenim građanima,
  - održavati pozitivnu i realnu sliku u javnosti vezano na aktivnosti općinskih tijela,
  - zapošljavati stručne i ambiciozne djelatnike koji će imati mogućnosti i obvezu stalnog usavršavanja,
  - primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001 i smjernicama za lokalnu samoupravu IWA-4

  Kalendar događanja