Uprava

Jedinstveni upravni odjel

Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove

- Voditelj Odsjeka: Roman Carić, dipl. iur.

- Telefon: 052 / 378 – 225

- Mobitel: 091 / 1863 – 188

- E-mail: roman.caric@krsan.hr


- Viša referentica – poljoprivredni redar – Rosana Klarić, bacc.ing.agr.

- Telefon:052 / 378 – 224

- Mobitel: 091 / 2863 – 110

- E-mail: rosana.celic@krsan.hr


- Viša referentica za uredsko poslovanje: Sandra Jurasić, oec.

- Telefon: 052 / 378 – 232

- Mobitel: 091 3863 – 187

- E-mail: sandra.jurasic@krsan.hr


- Administrativna tajnica: Orijana Načinović

- Telefon: 052 / 378 – 238

- Mobitel: 091 / 6863 – 187

- E-mail: orijana.nacinovic@krsan.hr


- Čistačica: Livija Šestan

- Mobitel: 091 / 3863 - 189


U Odsjeku za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i administrativni poslovi iz nadležnosti Općine, odnosno obuhvaćaju:

  • pravne, savjetodavne, protokolarne i administrativne poslove u svezi sa djelokrugom rada Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela,
  • sudjelovanje u izradi akata za Općinsko vijeće i općinskog načelnika,
  • poslove općinske samouprave i uprave u vezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima o neposrednog utjecaja na njihov život i rad,
  • imovinsko-pravne poslove iz nadležnosti Općine,
  • pravne i savjetodavne poslove iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove vezane uz zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan,
  • poslove vezano uz provođenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljišta u vlasništvu države,
  • poslove vezane uz provođenje programa socijalne skrbi,
  • prijem i otprema pošte, arhivske poslove, održavanje prostora, te druge poslove,
  • te druge poslove vezane za djelatnosti u nadležnosti ovog Odsjeka, a koji su utvrđeni Zakonom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Kalendar događanja