Novosti

 • 9.9.2022.

  O B A V I J E S T

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeno glasilo Općine Kršan br. 4/21) i Odluke KLASA:406-03/22-01/18, URBROJ:2163-22-01/1-22-1 od 9. rujna 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave –  Izrada projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekti za izgradnju komunalne infrastrukture Starog grada Kožljaka (Kaštel Kožljak), dana 9. rujna 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

   

  1. TECHCON PLAN d.o.o., Demetrova 4, 51 000 Rijeka

  2. ETA CONSULT d.o.o., Vinež 345/1, 52 220 Labin

  3. WALL – inžinjering d.o.o., Sv. Katarina 18, 52 220 Labin

 • 7.9.2022.

  Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o komunalnom doprinosu

   

  Izvješće se nalazi u privitku.

   

 • 7.9.2022.

  Izvješće o ispitivanju plaža

   

  .

 • 6.9.2022.

  Zaključak o podmirivanju dijela cijene mjesečne vozne karte učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kršan

   

  Dana 5. rujna 2022. općinski načelnik Općine Kršan donosi Zaključak o podmirivanju dijela cijene mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. razreda Srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kršan za školsku godinu 2022./2023.

   

  Zaključak i obaveze roditelja učenika, odnosno učenika, navedene su u toč. 2 ovog Zaključka.

   

  Tekst Zaključka nalazi se u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja