Novosti

 • Foto vijesti

  4.6.2008.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. svibnja 2008. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13 od ukupno 15 vijećnika. Razmatrani su i donijeti sljedeći akti: 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 2. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini u Općini Kršan, 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine, Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2007. godine iznose 17.219.775,05 kn što iznosi 75 % planirane veličine. Pri obrazloženju izvršenja Proračuna za 2007. g. potrebno je uzeti u obzir raspuštanje predstavničkog tijela i imenovanje Povjerenika RH u Općini Kršan u kojem razdoblju se financiranje izvršavalo na temelju Proračuna prethodne godine, konstituiranje nove vlasti i donošenje Proračuna za 2007. godine dana 13. srpnja 2007. godine i početak poslovne godine s opterećenjem – manjkom od 5.776.162,88 kn koji je ostvaren investiranjem u kapitalne objekte (vodovod Plomin – Brestova). U ovom razdoblju Općina Kršan uspjela je smanjiti manjak na iznos od 4.088,938,84 kn, te i dalje podmirivati potrebe građana i izvršavala sve Programe. 4. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan povjereno je Obrtu za komunalne usluge održavanja puteva «Put» vl. Silvano Benazić, Potpićan Dumbrova 3, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu. Od dvije pristigle ponude: Zajedničkog obrta «Krt» vl. Livije i Franka Krt iz Livada, Gradine 4/1 i Obrta «Put» vl. Silvana Benazić, Potpićan, kao povoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta «Put» iz Potpićna. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i Obrt «Put» sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – uređenje živica na rok od godinu dana. 5. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan, Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan povjereno je tvrtci «Entrada» d.o.o. Šušnjevica, a nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda po pozivu na koji se jedino odazvala tvrtka «Entrada» d.o.o. Šušnjevica. Po konačnosti ove Odluke Općina Kršan i tvrtka «Entrda» d.o.o. Šušnjevica sklopit će ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – košnja trave na rok od godinu dana. 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi, Odlukom o izmjeni Odluke o komunalnoj djelatnosti izmijenio se dosadašnji čl. 7. na način da komunalnu naknadu obveznici plaćaju u mjesečnom iznosu do 15.-og u mjesecu za tekući mjesec (a ne za prethodni mjesec kako je ranije bilo uređeno), te je brisan stavak 2. istog članka kojim se naklada plaćala u 4 jednaka tromjesečna obroka u tijeku kalendarske godine, tj. naplata se vrši mjesečno. Ova promjena izvršena je radi usklađenja stvarnog stanja sa odredbama Odluke, a što će zahtijevati i promjenu dosadašnjih rješenja o komunalnoj naknadi. 7. Donošenje Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan donesena je na temelju novog Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilnika o načinu obavljanja obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. Odlukom o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan se u cilju zdravlja pučanstva, sprečavanja pojave i širenja zaraznih i nametničkih bolesti uvode mjere obvezne deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji (u nastavku teksta DDD mjere). Utvrđuje se objekti - lokacije provedbe, vrijeme provođenja, korisnike i izvoditelje, te nadzor nad provođenjem DDD mjera. Na kraju rasprave pod točkom Razno između ostalog razmatranja je problematike izdavanja koncesije tvrtki ''ROCKWOOL ADRIATIC'' d.o.o. Potpićan za korištenje podzemnih voda te problematiku lutajućih pasa u mjestu Potpićan. Općinsko vijeće Općine Kršan
 • 28.5.2008.

  Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 26. svibnja 2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćena je ponuda tvrtke ''Gradatin'' d.o.o. Sesvete u svrhu nabavke kontejnera za krupni i sitni otpad za šire područja Općine Kršan. Količina i dinamika nabavke biti će utvrđena u suradnji sa Mjesnim odborima Općine Kršan i iskazanim potrebama na terenu. U svrhu postavljanja autobusnih čekaona u mjestima Čambarelići i Šušnjevica, prihvaćena je ponuda tvrtke ''Apparis'' d.o.o. Žminj u iznosu od 12.230,50 kn po pojedinoj čekaoni. Vezano uz postavljanje autobusne čekaone u mjestu Stepčići, Poglavarstvo je razmatralo mogućnost izgradnje zidanog objekta, te će se končana odluka donijeti nakon prikupljanja ponuda i formiranja cijene. Za opremanje i nužnu sanaciju prostorija Ureda državne uprave u Potpićnu, Poglavarstvo je konstatiralo da nije zaprimljena niti jedna ponuda, iako su upiti odaslani na adrese četvorice Obrtnika odnosno Društava sa područja Općine Kršan. Temeljem zahtjeva MO Potpićan, Poglavarstvo će u svrhu nabavke desetak sjedećih klupa sa naslonom, namijenjenih postavljanju na području naselja Potpićan, zatražiti odgovarajuće ponude. Općinsko poglavarstvo sufinancirati će troškove prijevoza autobusom predškolske grupe dječjeg vrtića ''Pjerina Verbanac'' Labin, PJ Potpićan u svrhu posjete Zoološkom vrtu u Zagrebu, dok će Osnovnoj školi ''Ivan Goran Kovačić'' Čepić biti sufinanciran dio troškova završne ekskurzije učenika 8. razreda sa iznosom od 1.500,00 kn. Vezano uz pripremne radnje na organizaciji obilježavanja dana Općine Kršan, prihvaćena je zajednička ponuda Vesne Nežić Ružić, grupe ''Banana'' i glazbenika Serđa Valića (roženice i harmonika) na nastup na centralnom dijelu Programa. Društvu ''Josip Broz Tito'' Labinštine, u svrhu posjeta Kumrovcu dana 24. svibnja 2008. godine, uz Općine Pićan i Sv. Nedelja, sufinanciran je dio troškova prijevoza autobusom. U svrhu uređenja pristupnog puta do kontejnera za krupni otpad na mjesnom groblju Čepić, resorni član Poglavarstva zadužen je da u suradnji sa stručnim službama Općine Kršan i predstavnicama MO Čepić iznađe najpovoljniji način rješavanja nastale problematike. Temeljem obveze koju nameće Statut Općine Kršan, Općinsko poglavarstvo podnijelo je Općinskom vijeću Općine Kršan na razmatranje Izvješće o svom radu za razdoblje siječanj – travanj 2008. godine. OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN
 • 15.5.2008.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Potpićnu

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/1998.) i zaključka od 13. svibnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora

  I. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Potpićnu, Potpićan bb, koji se nalazi u prizemlju zgrade izgrađene na k.č. 54/1 u k.o. Kršan, za obavljanje uslužne djelatnosti – frizerski salon. II. Površina navedenog prostora iznosi 52,16 m2. Početna zakupnina za prostor iznosi 10,80 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 5 godina. III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen. Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/378-222. IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 112,66 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe. V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani, te određenu dokumentaciju, i to: a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose: - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu), - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti, - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta) ili na ime obrta, - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan. b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose: - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke), - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti, - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime, - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan. VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem. VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u listu “Glas Istre”. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. Ponude će se otvarati dana 28. svibnja 2008. godine u 1500 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo. O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu. Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču. Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem. IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre'' dana 15. svibnja 2008. godine

 • 12.5.2008.

  Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Brdo, Čepić i Šušnjevica

  Temeljem članka 391. st.1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 73/00.), članka 3, 4. i 7. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 4/98.) te odluke Općinskog poglavarstva Općine Kršan od 5. svibnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J za prodaju nekretnina I.

  Predmet natječaja je: 1. prodaja zgr.kat.čest. br. 278 ruševina škole, cisterna i dvorište, upisana u z.k.ul.br. 585 u k.o. Brdo, ukupne površine 887 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 2. prodaja kat.čest.br. 1843/24 skladište, stanica za mazut, mosna vaga, dehidrator, zgrada, asfalt i neplodno, upisana u z.k.ul.br. 996 u k.o. Čepić, ukupne površine 3367 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 3. prodaja zgr.kat.čest.br. 40 zgrada, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u naravi ruševna zgrada, površine 165 m2, sa kat.čest.br. 548 zemljište površine 316 m2, upisane u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, obje u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 4. prodaja zgr.kat.čest.br. 43/1 zgrada, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u naravi ruševna zgrada, površine 147 m2, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 5. prodaja zgr.kat.čest.br. 43/2 zgrada, površine 62 m2, u naravi ruševna zgrada, sa kat.čest.br. 543 zemljište površine 402 m2, kat.čest.br. 544 zemljište površine 111 m2, te kat.čest.br. 545/1 zemljište površine 2889 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, sve u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 6. prodaja k.č.br. 551, zemljište, površine 3 592 m2, upisana u z.k.ul.br. 590 u k.o. Brdo, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 7. prodaja kat.čest.br. 1710/1 površine 258 m2, upisana u z.k.ul.br. 1021 u k.o. Čepić, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, 8. prodaja k.č.br. 1065, zemljište, površine 179 m2, upisane u z.k.ul.br. 315 u k.o. Šušnjevica, u cjelini u vlasništvu Općine Kršan. Opis: Nekretnina pod red.br. 1. je u naravi ruševina bivše škole Kostrčani, a prodaje se uz napomenu da je pristup zgradi sa javnog puta omogućen samo preko parcela u privatnom vlasništvu, te se Općina ne obvezuje sa vlasnicima istih rješavati uspostavu služnosti puta odnosno prilaz zgradi. Nekretnine pod red.br. 2. se nalaze u Čepiću, pokraj farme. Napominje se da zgrade imaju upisanu zabilježbu da ne posjeduju uporabnu dozvolu. Do istih nekretnina omogućen je prilaz preko k.č.br. 1843/27 u k.o. Čepić (asfalt, neplodno, oranica) upisana u z.k.ul.br. 996, koja je u cjelini u vlasništvu Općine Kršan, te Općina preuzima obvezu da ju optereti pravom služnosti puta u korist kupca k.č.br. 1843/24 u k.o. Čepić, odnosno svagdašnjeg vlasnika navedene nekretnine. Kupac preuzima zatečene zakupce u prostorima skladišta, kao i sva prava i obveze utvrđene u ugovorima o zakupu zaključenim s Poljoprivrednom zadrugom „Čepić polje“. Kupac preuzima i obvezu da nekretnine koristi za preradu poljoprivrednih proizvoda ili kao skladište sjemenske robe. Nekretnine pod red.br. 3. nalaze se u Latkovićima, zgrada je u naravi ruševina, te se uz istu prodaje zemljište koje se nalazi pored zgrade. Nekretnina pod red.br. 4. nalazi se u Latkovićima, u naravi se radi o ruševini, bez okolnog zemljišta. Nekretnine pod red.br. 5. nalaze se u Latkovićima, u naravi se radi o ruševini, te o okolnim zemlištima koje graniče s dotičnom ruševnom zgradom. Nekretnina pod red.br. 6. nalazi se u Latkovićima, u naravi se radi o zemljištu smještenom uz javni put označen kao k.č.br.2090/3 u k.o. Brdo. Za nekretnine pod red.br. 3,4,5. iz natječaja napominje se da do zgr.k.č.br. 45 (suvlasništvo Općine Kršan u 20/40 dijela) koja je u naravi zemljište (a ne zgrada), koje se proteže kroz cijelo selo Latkovići, vodi put – javno dobro označen kao k.č.br. 2090/3 u k.o. Brdo, te se Općina ne obvezuje sa vlasnicima istih rješavati uspostavu služnosti puta odnosno prilaz zgradi. Nekretnina pod red.br.7. u naravi je dvorište zgr. k.č.br. 21/4 u k.o. Čepić u Čepiću. Nekretnina pod red.br.8. u naravi je zemljište u Šušnjevici smješteno neposredno uz k.č.br. 1054/1 u k.o. Šušnjevica. Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, te Općina Kršan ne preuzima prema kupcu ili bilo kojoj trećoj osobi obvezu daljnjeg rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, kao ni pristupa na javno-prometnu površinu za bilo koju nekretninu iz natječaja, osim u slučaju kad je ta obveza preuzeta uvjetima iz ovog natječaja.

  II.

  Početna cijena za nekretnine iz toč.I. natječaja iznosi: - za nekretninu pod red.br. 1...........253.720,80 kn, - za nekretninu pod red.br. 2...........2.505.794,00 kn, - za nekretnine pod red.br. 3...........62.525,20 kn, - za nekretnine pod red.br. 4...........27.052,40 kn, - za nekretninu pod red.br. 5...........327.832,96 kn, - za nekretnine pod red.br. 6...........392.246,40 kn, - za nekretninu pod red.br. 7............45.453,41 kn, - za nekretninu pod red.br. 8............51.559,25 kn. Sve nekretnine koje su predmet prodaje, prodaju se u viđenom stanju, a mogu se razgledati u dogovoru sa stručnim službama Općine Kršan, uz prethodnu najavu na tel. 378-222.

  III.

  Propozicije natjecanja: Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Natječaj se provodi sustavom zatvorenih pismenih ponuda, tj. pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom: Ponuda za kupnju nekretnina, NE OTVARAJ! Svaki sudionik natječaja dužan je položiti jamčevinu u visini 10% od ukupnog iznosa početne visine cijene utvrđene u toč. II. Ovog natječaja, tj. iznos od: • 25.372,08 kn za nekretninu pod red.br.1. • 250.579,40 kn za nekretnine pod red.br.2. • 6.252,52 kn za nekretninu pod red.br. 3. • 2.705,24 kn za nekretninu pod red.br. 4. • 32.783,30 kn za nekretnine pod red.br. 5. • 39.224,64 kn za nekretninu pod red.br.6. • 4.545,34 kn za nekretninu pod red.br.7. • 5.155,93 kn za nekretninu pod red.br.8. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Kršan, proračun, broj: 2402006-1821700003, s pozivom na broj: 22-7706 MBG za fizičke osobe i 21-7706 MB za pravne osobe. Kandidatima koji nisu uspjeli u natječaju jamčevina se vraća u roku 15 dana od dana izvršenog izbora ukoliko na izbor nije bilo prigovora, a kandidatu koji je u natječaju uspio jamčevina se uračunava u cijenu. Sudionik u nadmetanju mora u ponudi navesti sljedeće podatke: - ime i prezime, adresu stanovanja odnosno tvrtku i sjedište firme, - oznaku nekretnine za koju se natječe, - iznos cijene koju nudi, s time da ponuđena cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene. Ostali uvjeti natječaja: Izabrani ponuditelj dužan je u roku 8 dana od prijema konačne odluke o prodaji nekretnine platiti ponuđenu odnosno kupoprodajnu cijenu nekretnina. U istom roku dužan je platiti dio troškova vezanih za pripremu nekretnina za prodaju, i to: - za nekretninu pod red.br.1. iznos u visini od 2.806,00 kn, - za nekretnine pod red.br.2. iznos u visini od 9.150,00 kn, - za nekretnine pod red.br.3. iznos u visini od 1.613,12 kn, - za nekretninu pod red.br.4. iznos u visini od 806,56 kn, - za nekretninu pod red.br.5. iznos u visini od 3.226,24 kn, - za nekretninu pod red.br.6. iznos u visini od 806,56 kn, - za nekretninu pod red.br.7. iznos u visini od 2.348,50 kn, - za nekretninu pod red.br.8. iznos u visini od 2.348,50 kn. Nakon dostave dokaza o uplati cijene i naprijed navedenih troškova, s kupcem odnosno s napovoljnijim ponuđačem se sklapa kupoprodajni ugovor. Porez na promet nekretnina, kao i ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva i uknjižbu snosi kupac. Ukoliko izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi sklapanju ugovora gubi pravo na povrat jamčevine, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća. Uz ponudu za bilo koju nekretninu iz toč.I. natječaja sudionik u nadmetanju dostavlja sljedeću dokumentaciju: - presliku domovnice (za fizičke osobe), izvod iz obrtnog registra, tj. presliku obrtnice, odnosno presliku izvoda iz sudskog registra za pravne osobe, - kopiju uplatnice kao dokaz o uplati jamčevine, - dokaz o pravu prvokupa - preče kupnje, ukoliko postoji, - dokaz o ostvarenju prvenstva pri kupnji nekretnina iz toč.I.podtoč.2. natječaja, ukoliko postoji. Pravo prvokupa - preče kupnje priznaje se uz uvjet prihvata najpovoljnije cijene, a uz ispunjavanje i ostalih uvjeta iz natječaja suvlasnicima nekretnine kada se prodaji izlaže poseban odnosno suvlasnički dio nekretnine, s time da prioritet ima suvlasnik s najvećim suvlasničkim dijelom, i tako redom, a ukoliko suvlasnici imaju iste suvlasničke dijelove prioritet ima onaj suvlasnik koji je ponudio veću cijenu za kupnju suvlasničkog dijela, te u ostalim slučajevima predviđenim općinskom odlukom. Prvenstvo pri kupnji nekretnine iz toč.I. podtoč.2. ovog natječaja imat će kandidat koji uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja i prihvat najviše postignute cijene ima u zakupu poljoprivredno zemljište koje je susjedno, tj. graniči s ovom nekretninom. Pismene ponude dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Glasu Istre“, odnosno od dana objave cjelokupnog teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, a dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Općine Kršan.

  IV.

  Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene. Ukoliko na natječaj pristigne samo jedna ponuda, utvrdit će se da se nekretnina prodaje tom kandidatu, odnosno da će se njemu prodati po cijeni koju je isti ponudio, a koja ne može biti niža od početne cijene.

  V.

  Ponude će se otvarati komisijski dana 26. 05. (ponedjeljak) 2008. godine u 14,00 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu. Nepotpune i nepravodobne prijave, odnosno ponude neće se razmatrati.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan dana 12.05. 2008. godine Posljednji dan prijave na natječaj: 20.05. 2008. godine

Arhiva: |<<501502> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja