Novosti

 • Foto vijesti

  3.10.2008.

  Obavijest o nabavci sadnog materijala

   Obavještavaju se svi građani sa područja Općine Kršan koji su zainteresirani za nabavu sadnog materijala (vinova loza, maslina i voćke) da se do 20. listopada 2008. godine obrate Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje u Vozilićima bb (iznad marketa) ili da nazovu na tel. 880-226, kako bi se pravovremeno nabavio sadni materijal.

   Općina Kršan

  Poljoprivredna zadruga Čepić Polje

 • Foto vijesti

  3.10.2008.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. rujna 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 Vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

   

  Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

   

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godinu.

   

  2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.

   

  3. Zaključak o prihvaćanju inicijative Filozofskog fakulteta Zagreb za organizacijom Izdvojenog studija visoke diplomacije u Kaštelu Kršan i za organizacijom prezentacije u istu svrhu.

   

  4.  Zaključak  kojim se predlaže imenovanje Janka Načinović iz Plominskog zagorja za suca porotnika Općinskog suda u Labinu.

   

  Na sjednici je  primljeno na znanje Izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje svibanj – kolovoz  2008. godine.

   

  Također se na sjednici raspravljalo o probnom radu Tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. u Potpićnu, te je Općinsko vijeće ostalo pri donesenom zaključku od 27. prosinca 2007. godine.

   

 • Foto vijesti

  26.9.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 24.09.2008. godine

   

  Na sjednici je prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin, o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godini,  o kojem će se također raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.

  S obzirom na zahtjeve poljoprivrednika i dopis Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, pristupit će se utvrđivanju potreba  za izmjenu postojećeg Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan, te uvrštenjem u Program  čestica - poljoprivrednog zemljišta  koje su nakon donošenja Programa pa do danas uknjižene kao vlasništvo RH. 

  Radi planiranog sređivanja cjelokupnog arhivskog gradiva Općine Kršan, počevši od  osnutka Općine Kršan,  u načelu je prihvaćena ponuda ovlaštene tvrtke iz Rijeke za što će se planirati sredstva Proračunom  Općine Kršan za 2009. godinu, te urediti prostorije za smještaj arhive.

  U svrhu izrade Poslovnog plana KP «1. maj Labin» d.o.o. Labin za 2009. godinu,   kao prioriteti Općine Kršan za uvrštenjem u Plan dostavljeni su zahtjevi vezano uz  rješavanje dugogodišnje problematike Fekalne stanice Biodiska u Potpićnu i pročistača u Plomin Luci.  

  Poglavarstvo je  utvrdilo tekst Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj-studenskog 2008./09.  godine prema dosadašnjem Pravilniku o stipendiranju, bez izmjena uvjeta prijave na natječaj. Isti će se objaviti na WEB stranici i oglasnim pločama Općine Kršan dana 15. listopada 2008. godine. Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave oglasa.

  Općina Kršan će kao i proteklih godina osigurati sredstva za  osiguranja učenika osnovnih škola i djece polaznika dječjeg vrtića od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sa prebivalištem na području Općine  Kršan.

  Poglavarstvo je  izabralo ovlaštenu osobu -   Atelje Slavka Batelić iz Labina za vršenje poslova nadzora  na izvođenju radova  - Rekonstrukcije zidova na groblju Kožljak i Sv. Kvirin.

  Hrvatske ceste, kao nositelj projekta sanacija državne ceste Kršan – Gračišće, izvođač radova  i nadzorni organ upoznati su sa zahtjevima građana  vezano uz rješavanja oborinske odvodnje, te sa ostalom  problematikom vezano uz  sanaciju državne ceste.  

  OŠ «Ivana Gorana Kovačić» Čepić odobreno je korištenje prostorije MO Čepić smještene u zgradi društvenog doma u Čepiću radi korištenja istih kao arhivski prostor, a sve uz prethodnu suglasnost  VMO Čepić. 

  Općina Kršan će sufinancirati održavanje automobilističkog natjecanja  koje se održava dana 25.-26.listopada 2008. godine na području Općine Kršan i nama susjednih Općina Pićan, Lupoglav i Gračišće.

  Poglavarstvo je također odobrilo sufinanciranje obilježavanja 60.-te obljetnice rada SŠ «Mate Blažina» u Labinu i sufinanciranje   Projekta «Zvuci dragog kamena» posvećenog djelu Mate Balota.  

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  9.9.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.09.2008. godine

   

  Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Općinskog poglavarstva za razdoblje svibanj-kolovoz 2008. godine, te je upućeno na znanje Općinskom vijeću Općine Kršan.  

  Temeljem provedenog javnog natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan izabrana je Glorija Fable,  diplomirani pravnik iz Kršana, koja je do sada vršila dužnost Pročelnika JUO.

  Pripremajući ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana IŽ, Zavodu za prostorno uređenje IŽ dostaviti će se podaci o lokaciji za golf igralište sa pripadajućim sadržajima planiranim Prostornim planom Općine Kršan na potezu Kožljak-Čepić polje-Kras, te ostale potrebne podatke  u cilju izrade Studije mogućnosti razvoja golfa u Istarskoj županiji.

  Na sjednici je razmatrana je problematika upisa djece u Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» PO Potpićan, budući je i ove godine, nakon prošlogodišnjeg proširenja vrtića koji je financiran od strane Općine Kršan, ostalo neupisanih odnosno odbijenih 22. djece. Sa ravnateljicom vrtića pokušat će se iznaći povoljno rješenje ovog gorućeg problema kroz dogradnju vrtića ili iznalaženje nove lokacije. Također će se zatražiti da Općina Pićan  sudjeluje u rješavanju ovog problema budući da u vrtić Potpićan gravitiraju djeca sa Općine Pićan i Kršan.

  Općina Kršan sufinancirat će, kao i prošle školske godine,  prijevoz učenika 3. i 4. razreda srednjih škola sa područja Općine Kršan, budući troškove prijevoza učenika 1. i 2. razreda  snosi Ministarstvo. Učenici će pri Ispostavi Autotransa u  Labinu, platiti mjesečnu kartu u visini 100 kn uz predočenje  potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice te potvrde o upisu u srednju školu. Preostali iznos do pune mjesečne  karte plaćat će  Općina Kršan. 

  Sa predstavnicima Autotransa također su u tijeku pregovori o dopunu određenih linija na području Šušnjevice i Kršana, radi poboljšanja organizacije prijevoza i omogućavanja djeci što sigurnije i lakšeg snalaženje u prometu. U tu svrhu financirat će se djelomično i prijevoz učenika od 1. do 4. razreda na relaciji Plomin Luka – Vozilići.

  U cilju prikupljanja dokumentacije za ishodovanje potrebnih dozvola pristupa se izradi  elaborata  pri Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimira Fable iz Labina, i to: elaborat nepotpunog izvlaštenja za objekt Sanitarne kanalizacije naselje Plomin (istočni dio), izrada parcelacijskog elaborata za potrebu izgradnje sportske dvorane u Potpićnu i izrada situacijskog plana za centar naselja Čepić.

  Također će se zatražiti od ovlaštene osobe Ateljea S. Batelić iz Labina izrada idejni rješenja za  sanaciju i rekonstrukciju  Etno kuće Brankovići.

  Općina Kršan prijavit će se na natječaj Ministarstva kulture vezano uz ostvarivanje potpore  pri obnovi  kulturnih dobara na području Općine Kršan

  Općinsko poglavarstvo predložilo je  Borisa Rogić iz Čepića  za predstavnika Općine Kršan u Nadzornom odboru KP «1. maj» Labin.

  U okviru Socijalnog programa Općine Kršan odobrena je jedna  socijalne pomoći obitelji iz Čepići zbog težeg materijalnog stanja i bolesti, te jedna pomoć u okviru Programa školovanja i obrazovanja.

  Vezano uz «divljanje» vozača, a posebno motorista na dionici ceste Kršan-Potpićan, ali i na ostalih prometnicama na području Općine Kršan uputit će se zahtjev  PP Labin za povećanjem sigurnosti na prometnicama.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja