Novosti

 • Foto vijesti

  14.7.2008.

  Obavijest o promjeni brojeva telefona

   

  Obavještavamo poštovane građane da smo promijenili brojeve telefona,

   tako da Općinu Kršan od sada možete dobiti na sljedeće brojeve:

  Centrala:   052 / 378 - 222

  Faks:          052 / 378 - 223

   

  Općina Kršan

   

 • Foto vijesti

  9.7.2008.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi MO Šušnjevica

   

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4. i 6. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/98.) i Zaključka od 03. srpnja 2008. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

  N A T J E Č A J

  za davanje u zakup poslovnog prostora

    

  I. Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Šušnjevici,  koji se nalazi u prizemnom dijelu zgr. kat. čest. br. 94 u k.o. Šušnjevica,

  II. Površina navedenog prostora koji se daje u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti iznosi 74,00 m2.

  Početna zakupnina za prostor iznosi 5,40 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 5 godina.

  III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.

  Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.                                  

  IV.  Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 79,92 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.  

  V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani,  te  određenu dokumentaciju, i to:

  a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:

  - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),

  - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta)  ili na ime obrta,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema  Općini Kršan.  

  b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:

  - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke),

  - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

  VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

  Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

  VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u "Glasu Istre".

  Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj.  Ponude će se otvarati dana 22. srpnja 2008. godine u 1200 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

  VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo.

  O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.                  

  Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.

  Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u «Glasu Istre». Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

  IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

  X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan 

  Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre''

  dana 09. srpnja 2008.  godine

   

 • Foto vijesti

  7.7.2008.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog poglavarstva Općine Kršan održane dana 17. lipnja i nastavka 03. srpnja 2008. godine.

  Temeljem zahtjeva mještana naselja Baći, pristupiti će se nabavci i postavljanju prometnog znaka ''Slijepa cesta'' na nerazvrstanoj prometnici na ulazu u selo Baći, a u svrhu izbjegavanja prometnih gužvi i začepljenja prometa uzrokovanog od strane turista ulaskom vozilom u slijepu ulicu.

  Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup netom obnovljenog i saniranog poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Šušnjevici, zgrada MO Šušnjevica, površine 74 m2, za obavljanje trgovačke djelatnosti, na rok od 5 godina.

  Razmatran je prijedlog stečajne upraviteljice društva ''Agropromet'' d.d. Potpićan u stečaju, Ljubice Skočić Juranović za zajedničkom prodajom nekretnina u Potpićnu - bivši PG centar, vezano uz utvrđivanje udjela Općine Kršan u prodajnoj cijeni navedene nekretnine, te je donesena odluka o pristupanju zajedničkom provođenju natječaja za prodaju.

  Vezano uz organizaciju Dana Općine Kršan formiran je tim sastavljen od članova Općinskog poglavarstva, Turističke zajednice Općine Kršan i djelatnika općinskih službi zadužen za realizaciju istog. također, razmatrajući problematiku osiguravanja odgovarajuće ugostiteljske ponude povodom centralnog dijela Dana Općine Kršan 25. i 26. srpnja ove godine, odlučeno je da će pozivi za sudjelovanje u ugostiteljskom dijelu programa biti odaslani na adrese petorice ugostitelja koji gravitiraju naselju Kršan.

  Vezano uz predviđeno uređenje parkovne površine u naselju Poptićan, prihvaćena je ponuda tvrtke ''Gradatin'' d.o.o. Sesvete, za nabavku i postavljanje klupa u naselju Potpićan.

  Zbog teškog oštećenja, prema troškovniku tvrtke ''Vema ing'' pićan, pristupa se hitnoj sanaciju na dijelu puta Frankoli - Kostadini.

  Općinsko poglavarstvo nije udovoljilo zahtjevu obrta ''Vozila'' labin za dodjelom koncesije na plaži u Plomin luci.

  U suradnji sa tvrtkom ''Hrvatske ceste'' i ranije postignutom načelnom dogovoru, Općina Kršan sudjelovati će u rješavanju imovinsko pravnih odnosa potrebnih za izvođenje radova na sanaciji magistralne ceste na potezu Brestova - Vozilići, a čiji je početak predviđen za 15. rujna ove godine.

  Razmatrajući dopis Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan vezano uz problematiku uočenih opasnosti u školskom okružju s prijedlogom mjera vezanih uz poboljšanje uvjeta u dolasku i odlasku učenika u školu, zadužen je Općinski načelnik da u skorom roku u prostorijama Općine Kršan organizira radni sastanak sa predstavnicima ŽUC, Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan, tvrtke ''Autotrans'' d.o.o. Rijeka i Općine Iićan. Također, vezano uz navedenu problematiku, zatražiti će se ponuda za nabavku vibriracionih traka (trake za usporavanje prometa) i njihovo postavljanje na prometnici u naselju Potpićan.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  4.7.2008.

  Obavijest o deratizaciji

   

  Na javnim površinama Općine  Kršan provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od :  08.07.2008. godine do 09.07.2008. godine.

  Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov : vitamin k).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada,d rvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

  Eko servis Matić Pazin, tel: 62 45 71 , fax: 052 64 79 67, 091 16 211 19 , 091 62 111 99

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja