Novosti

 • Foto vijesti

  6.2.2009.

  Zaključak Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Kršan

   

  Temeljem članka 6. i 7.  Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04), Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan na 1. izvanrednoj sjednici održanoj dana 05. veljače  2009. godine donosi

        Z A K L J U Č A K

   1. Zahtjeva  se od Hrvatskih voda da prekontroliraju sve dotoke bujične vode koji se slijevaju prema rijeci Boljunčici .

  2. Zahtjeva se da jedinica lokalne samouprave  Općina Kršan zajedno sa Hrvatskim vodama Zagreb, VGO za vodno područje primorsko-goranskih slivova Rijeka, VGI «Raša- Boljunčica»  sagledaju problematiku vodotoka i kanala rijeke Boljunčice.

  3. Analizom događaja  i nastalih poplava u Čepičkom polju  i  širem području Općine Kršan utvrđuje se  nedostatak pravovremenih i  korisnih informacija od strane Hrvatskih voda, te se zahtjeva od Hrvatskih voda pravovremeno izvješćivanje Načelnika stožera o stanju i aktivnostima na terenu za vrijeme trajanja izvanredne situacije.

  4. Traži se od jedinice lokalne samouprave  Općine Kršan da se Stožer zaštite i spašavanja nadopuni sa predstavnikom Hrvatskih voda.

  5. Preporučuje se da se jedinica lokalne samouprave  Općine Kršan zatraži od javnih službi da oforme timove za krizne situacije sa popisom tehnike za izvanredne situacije i dostave popis potrebne opreme.

  6. Vodovod Labin d.o.o. Labin  dužan je obavještavati načelnika Stožera o situaciji i kretanjima vodoopskrbe na području Općine Kršan i postaviti odgovarajući broj spremnika prema planu i rasporedu kriznog stožera Vodovoda Labin, te  o istom informirati građene putem sredstava javnih glasila.

  7. Općini Kršan upućen je zahtjev da se od Župana Istarske županije proglasi stanje elementarne nepogode za područje Općine Kršan.

   8. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan prati redovito stanje na području Općine Kršan, te će se građani o istom  redovito informirati.

   

  Stožer zaštite i spašavanja Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  29.1.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 26.01.2008.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan prihvatilo je  prijedloga Ugovora za poslovnu suradnju u 2009. godini  s  Radio Labinom  d.o.o. Labin  u cilju  kvalitetnijeg informiranja građana o aktivnostima JLS, te svih popratnih manifestacija i događaja na području Općine Kršan.

  Također je prihvaćen prijedlog ugovora o arheološkom nadzoru nad rekonstrukcijom ogradnog zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku i sanacije djela ogradnog zida groblja Sv. Juraj u Kožljaku, za koje je prema posebnim uvjetima građenja, koje je pripisalo Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Puli, predviđen arheološki nadzor koji će vršiti kustos Narodnog muzeja Labin.

  Općina Kršan zaključit će ugovore o djelu  radi uređenja naselja  Potpićan, održavanja Kluba umirovljenika i omladine u Potpićnu te radi izvršavanja hitnih intervencija i nužnih popravaka na opremi i inventaru  Općine Kršan, sa dosadašnjih izvršiteljima povremenih poslova.

  Prema Zakonu o javnoj nabavi Općinsko Poglavarstvo donijelo je Plan nabave za 2009. godinu radi nabave roba, radova i usluga u 2009. godini.

  Radi sufinanciranja sanacije prodora oborinskih voda u Plomin Luci predstavnici Općinskog poglavarstva sa Službama izvršiti će uviđaj na terenu za obitelji koje su pretrpjele štetu. U  Plomin Luci pristupiti će se uklanjanju 4 stabla topole koji su  posušili uslijed prodora morske vode kod izvođenja radova na koritu rijeke Boljunčice.

  Općinsko poglavarstvo podržava obilježavanje pusnih svečanosti  i očuvanje tradicije maškara te će sufinancirat maškarane skupine ''Krabulje za ne verovat'' iz Kožljaka i  ''Čepljonske maškare''  iz Čepića. Također će  se sufinancirat prijevoza autobusom – Sportskog društva konopaša Općine Kršan radi sudjelovanja na manifestaciji u Ravnim Kotarima, Šibenik.

  Na sjednici je prihvaćeno  izvješće Obrta ''EKO SERVIS MATIĆ'' Pazin o provedenim mjerama obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Općine Kršan tijekom 2008. godine, te će se pripremiti Prijedlog Plana DDD mjera  za 2009.

  Poglavarstvo je također  prihvatilo prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja  kojim su odobrene financijske pomoći socijalno najugroženijim obiteljima za razdoblje siječanj-ožujak 2009. godine u skladu s Programom socijalne skrbi za 2009. godinu

  Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku da se u suradnji s Vodovodom Labin d.o.o. Labin i HEP DP Elektroistra Labin  vrši izmještaj trase cjevovoda  i izmještaj elektroenergetskog objekta na dijelu budućeg priključka na naselje Načinovići.

  Općinsko poglavarstvo donijelo je odluku da se prema Zakonu o javnoj nabavi zbog iznimne žurnosti pristupi pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za ustupanje radova na izgradnji kanalizacije u naselju Vozilići I.  faze  i  I. faze kanalizacije za naselje Plomin – Istočni dio.

  Također je Poglavarstvo prihvatilo prijedlog  «1. Maja Labin» d.o.o. Labin za sufinanciranjem izrade jedinstvenog Plana gospodarenja otpadom Grada Labina i Općina Kršan, Raša, Pićan i Sv. Nedjelja.

   

 • Foto vijesti

  8.1.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 31.12.2008.

   

  Nakon provedenog otvorenom postupku javne nabave u svrhu  ustupanja izvođenja radova na sanaciji zida naselja Plomin – Istočni dio Općinsko poglavarstvo Općine Kršan  kao  najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke Šetić d.o.o. Istarska 11, Labin, a kao nadzorni organ na izvođenju navedenih radova izabrana je tvrtka  Emis d.o.o. Labin, M. Blažina.  Također je nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave u svrhu ustupanja radova na izvođenju radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan, Poglavarstvo kao  najpovoljniju ponudu odabralo ponudu tvrtke Ceste d.o.o. Pula, Strossmayerova 4, a kao nadzorni organ odabran je dipl.ing.građ. Bruno Škopac iz Rapca.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je ponudu Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable iz Labin za izradu geodetske dokumentacije za utvrđivanje građevne čestice, izradu parcelacijskog elaborata i uknjižba zgrade tvrtke ''Agropromet'' d.d. u stečaju Potpićan, a radi zajedničke prodaje nekretnina Općine Kršan  i Agroprometa d.d. u stečaju Potpićan.

  Nakon provedenog javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepiću, smještenog u prizemnom dijelu zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić, površine 94,78 m2, namjena - ugostiteljska djelatnost,  donijeta je konačna odluka o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Obrtom za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'', Labin, Štrmac 5, vl. Drago Stanić.

  Prema izdanoj lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru Izgradnja fekalne kanalizacije  dijela naselja Plomin  pristupa se rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u naselju Plomin.

  Općinsko poglavarstvo donijelo je Odluku o  provođenju popisa i osnivanju Povjerenstva za popis imovine i obveza Općine Kršan sa stanjem 31. prosinca 2008. godine

  Radi provedbe uredskog poslovanja Općinsko Poglavarstvo dalo je pozitivno mišljenje JUO na Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata upravnih i drugih tijela Općine Kršan za 2009. godinu.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je  ponudu Obrta ''ISKOPI''  Kršan vl. Renato Celić za sanaciju građevinskog šuta na području Općine Kršan (Kras).

  Prihvaćena je ponuda  za uređenje parkovne površine u naselju Potpićan od Obrt ''ISKOPI'' Potpićan, Žudigi 90 vl. Aurelio Ilić, a kao nadzorni organ za navedene radove odabrana je tvrtka Nova projekt  d.o.o iz Labina.

  Općinsko poglavarstvo dalo je pozitivno mišljenje na Kolektivni ugovora za djelatnike Dječjeg vrtića ''Pjerina Verbanac'' Labin.

  Na traženje roditelja djece, na sjednici je razmatrana problematike prijevoza školske djece na relaciji Lazarići – Potpićan i Kršan – Potpićan, će u svrhu rješavanja navedene problematike biti dogovoren sastanak ravnatelja Osnovnih škola «Vladimira Nazora»  Potpićan i «Ivan Goran Kovačić» Čepić, predstavnika  Županijskog ureda za kulturu i školstvo, te predstavnika «Autotransa» Rijeka i Općine Kršan.

  Razmatrana je također problematika rada Poštanskog ureda u Kršanu koji s Novom godinom mijenja radno vrijeme odnosno skraćuje radno vrijeme za rad sa strankama samo od 08.00 do 10.00 sati, te će općinski načelnik organizirati sastanak s predstavnicima Hrvatske pošte u cilju zadržavanja dosadašnjeg rada poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo Kršana i okolnih sela.

   

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  24.12.2008.

  Čestitka !

   

  Svim građanima želimo

  čestit i blagoslovljen Božić,

  te

  sretnu i uspješnu

  Novu 2009. godinu!

   

   OPĆINA KRŠAN

   

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja