Novosti

 • Foto vijesti

  2.4.2009.

  Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Čepiću

  Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 91/96, 124/97, 174/04), članka 4., 6. i 23. st. 2. Odluke o poslovnom prostoru ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 1/98.) i zaključka od 30. ožujka 2009. godine, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan objavljuje

                                              N A T J E Č A J

  za davanje u zakup poslovnog prostora

    I. Pristupa se raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan, smještenog u Čepiću, koji se nalazi u prizemlju zgrade označene kao zgr.kat.čest.br. 1706/2 u k.o. Čepić.

  II. Površina navedenog prostora koji se daje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti iznosi 94,78 m2.

  Početna zakupnina za prostor iznosi 5,40 kn/m2, a prostor se daje u zakup na rok od 1 godine.

  III. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup u viđenom stanju, odnosno u stanju u kojem je zatečen.

  Poslovni prostor može se razgledati u dogovoru s djelatnicima općinskih službi, uz prethodnu najavu na tel. broj: 052/863-187.                               

  IV. Ponuditelji su za zakup poslovnog prostora dužni uplatiti jamčevinu u visini najmanje 20% od početne cijene mjesečne zakupnine u iznosu od 102,36 kn na žiro račun broj: 2402006-1821700003, Proračun Općine Kršan s pozivom na broj 22 7706 - JMBG za fizičke osobe, a 21 7706 - MB za pravne osobe.

  V. Ponuditelji za prijavu na natječaj moraju dostaviti pismenu ponudu u kojoj navode oznaku prostora za kojeg su zainteresirani,  te  potrebnu dokumentaciju, i to:

  a) fizičke osobe podnose ponudu putem vlasnika obrta, a ista mora biti pečaćena pečatom obrta i potpisana od strane vlasnika obrta ili ovlaštene osobe. Osim navedenog, fizičke osobe podnose:

  - podatke o natjecatelju (adresa, dokaz o hrvatskom državljanstvu),

  - dokaz da natjecatelj ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku obrtnice) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. uplatnica ili virman na ime fizičke osobe (vlasnika obrta)  ili na ime obrta,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema  Općini Kršan.

  b) pravne osobe podnose zahtjev odnosno ponudu putem direktora ili ovlaštene osobe, te ista mora biti potpisana od te osobe i pečaćena pečatom te pravne osobe. Osim navedenog, pravne osobe podnose:

  - podatke o pravnoj osobi (sjedište i naziv tvrtke),

  - dokaz da pravna osoba ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora (presliku rješenja o upisu u sudski registar) ili koja je vezana za obavljanje te djelatnosti,

  - dokaz o uplati jamčevine, tj. virman na ime društva ili opća uplatnica na ime društva ili svoje osobno ime,

  - potvrda Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan o podmirenim svim obvezama prema Općini Kršan.

   VI. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

   Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj utvrdit će se izvlačenjem.

        VII. Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom natječaju dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave ovog natječaja na oglasnoj ploči Općine Kršan, odnosno od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u “Glasu Istre”.

              Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, Komisiji za provođenje natječaja, s naznakom - ponuda za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ. 

    Ponude će se otvarati dana 14. travnja 2009. godine u 1200 sati, u prostorijama općinske zgrade u Kršanu.

   VIII. Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinsko poglavarstvo.

  O izboru najpovoljnije ponude svi sudionici biti će obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora. Temeljem obavijesti o izboru najpovoljnije ponude, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o tome s kojim će natjecateljem sklopiti ugovor o zakupu.                  

  Ukoliko se natječe samo jedan ponuđač, čija je ponuda prihvatljiva, poslovni prostor će se dati tom ponuđaču.

  Prije sklapanja ugovora o zakupu najpovoljniji zakupnik dužan je uplatiti troškove obavijesti o objavi natječaja u ''Glasu Istre''. Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. Ukoliko novi odnosno najpovoljniji zakupnik ne sklopi ugovor o zakupu u roku iz natječaja, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.

  IX. Zakupac je dužan započeti s djelatnošću u poslovnom prostoru u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

  X. Položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, uračunava se u iznos zakupnine. Najpovoljniji ponuđač nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od zaključenja ugovora i ne preuzme poslovni prostor u određenom roku. Jamčevinu koju su položili natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se najkasnije u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru natjecatelja, bez prava na kamatu.

   KLASA: 372-03/09-01/17

  URBROJ: 2144/04-01-09-2

  Kršan, 02. travnja 2009.

           OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

  Objavljeno na oglasnoj ploči Općine Kršan / ''Glasu Istre''

  dana 02. travnja 2009.  godine

   

 • Foto vijesti

  16.3.2009.

  Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održanih dana 11. i 13. ožujka 2009. godine

   

  Općinsko poglavarstvo utvrdilo je dužine predviđene za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. godinu u ukupnoj dužini od 2500 metara dužnih, te su zaduženi članovi Poglavarstva da u suradnji sa predstavnicima VMO Općine Kršan u roku od tri dana utvrde dionice za asfaltiranje. Slijedom navedenog, prihvaćen je i prijedlog odluke o početku postupka javne nabave za asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. god.

  Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o novom načinu fakturiranja potrošnje vode od strane društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te je zadužen Općinski načelnik da se navedena problematika u što skorijem roku razmotri sa ovlaštenim predstavnicima društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin na koordinaciji načelnika i gradonačelnika Labinštine.

  Razmatrajući cjelokupnu problematiku zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan smještenog u Čepiću, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan otkazalo je Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog  prostora sklopljenog sa zakupnikom Obrtom za ugostiteljstvo ''AMADEUS 1'' Labin, a iz razloga neispunjavanja obveze zakupnika preuzete ugovorom sklopljenim početkom veljače 2009. godine.

   

 • Foto vijesti

  16.3.2009.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 12. ožujka 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika Općine Kršan.

  Razmatrani su i prihvaćeni sljedeći akti:

  1. Izvješće o radu Općinskog poglavarstva Općine Kršan za razdoblje rujan - prosinac 2008. godine,

  2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Kršan za 2008. godinu,

  3. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrstarukture u Općini Kršan za 2008. godinu,

           4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

   Tijekom aktualnog sata Općinski načelnik upoznao je članove Općinskog vijeća o najznačajnijim aktivnostima Općinskog poglavarstva u proteklih tri mjeseca rada te odgovarao na pitanja postavljena od strane vijećnika.

  Također, Općinsko vijeće primilo je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o novom načinu fakturiranja potrošnje vode od strane društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o.  Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te je izvješteno da je Općinski načelnik zadužen da se navedena problematika u što skorijem roku razmotri sa ovlaštenim predstavnicima društva ''VODOVOD LABIN'' d.o.o. Labin na koordinaciji načelnika i gradonačelnika Labinštine.

   Općinsko vijeće Općine Kršan

 • Foto vijesti

  6.3.2009.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 02. 03. i 05.03.2009.

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan će u cilju nastavka uređenja plaže u Plomin Luci utvrditi elemente što ih prema Pravilniku o vrstama morskih plaža i uvjetima moraju zadovoljavati  sadržavati registrirane morska plaža, te će u tu svrhu sačiniti troškovnik radova za izgradnju dva manja sanitarna čvora i kabine za presvlačenje.

  U svrhu sanacije  zida  prema naselju Malini u Plominu pristupit će se usklađenju troškovnika radova ovlaštenog projektanta sa dostavljenim uvjetima konzervatora.

  U svezi nastavka rada na donošenju prostornih planova uređenja tj.  izrade UPU Plomin  i  DPU Stari grad Kršan pristupit će se izradi prijedloga odluke za provođenje pregovaračkog postupka javne nabave sa  tvrtkom URBIS 72 iz Pule, koji su  djelomično izradili DPU Plomin Stari grad  i DPU Kršan Stari grad po starom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, ali budući postupci nisu dovršeni do stupanja na snagu novog Zakon moraju se prethodni postupci uskladiti s odredbama novog Zakon o prostornom uređenju i gradnji te prostorni planovi donijeti u skladu s odredbama novog Zakonu. Prihvaćena je ponuda tvrtke  URBIS 72 za izradu prethodnih radova i odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan. U svezi izrade ostalih urbanističkih planova Jurasi, Fonovići, Potpićan Načinovići i građevinskog područja naselja Kršan pristupa se izmjeni Plana nabave za 2009. g., kako bi se mogli provoditi postupci javne nabave po  određenim fazama rada.

  Općinsko poglavarstvo razmatralo je zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave na ustupanju radova izgradnje sanitarne kanalizacije u naselju Vozilići - I. faza  i  zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u pregovaračkom postupku javne nabave na ustupanju radova na izgradnji dijela sanitarne kanalizacije u naselju Plomin – Istočni dio te prihvatilo kao konačne ponude tvrtke tvrtka Cesta d.o.o. za niskogradnju i proizvodnju građevinskog materijala, Strossmayerova 4, Pula. Kao nadzor nad izvođenjem radova izabrana je ovlaštena tvrtka  Vema-ing d.o.o. iz Pićna  

  Pristupa poduzimanju pripremnih radnji za izradu geodetskih elaborata za evidentiranje postojećih putova na području Općine Kršan sve po nalogu  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

  Općinsko poglavarstvo općine Kršan uputilo je Općinskom vijeću na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12.2008. godine, te Izvješća o izvršenju Programa  održavanja komunalne infrastrukture te gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godine prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Također je na razmatranje Općinskom vijeću upućeno Izvješće o radu Općinskog poglavarstva za razdoblje rujan-prosinac 2008. godine.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je Izvješće Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Kršan prouzrokovano olujnim nevremenom  praćeno bujicama i poplavom kojim je utvrđeno da ukupna šteta iznosi 6.145.527,68 kn.

  Općinsko povjerenstvo je zaduženo da žurno dostavi svu potrebnu dokumentaciju i isprve  Županijskom povjerenstvu.

  Općinsko poglavarstvo primilo  je na znanje informaciju o dostavljenim Obavijestima o načinu fakturiranja potrošnje vode  «Vodovoda Labin» d.o.o. Labin obrtnicima na području Općine Kršan, te će se zatražit da se navedena problematika razmatra sa predstavnicima Vodovoda  na koordinaciji načelnika i gradonačelnika  Labinštine. Poglavarstvo je također primilo  na znanje informaciju o stanju sigurnosti na području Općine Kršan za razdoblje srpanj – prosinac 2008. godine.

  Poglavarstvo je  suglasno sa produženjem ugovora o zakupu poslovnih prostora, većinom garaža,  sa dosadašnjim zakupcima koji redovito plaćaju svoje obveze u Potpićnu, te zamolbom Videoteke Robi o zatvaranju djelatnosti u Potpićnu.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu Radio Istre Pazin  za daljnju poslovnu suradnju na promotivnim aktivnostima ove Općine u 2009. godini.

  Poglavarstvo je prihvatilo zapisnik Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan od 24. veljače 2009. godine kojim se je dodijelila jednokratna pomoć više obiteljima teškog materijalnog stanja.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja