Novosti

 • Foto vijesti

  23.4.2009.

  Izvješće sa sjednice Općinskog Poglavarstva Općine Kršan održane dana 20. travnja 2009. godine

   Općinsko poglavarstvo prihvatilo je zapisnik Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan za ponovljeni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Čepiću, te je između tri pristigle ponude, kao najpovoljnija izabrana ponuda društva ''MARVEN'' d.o.o. Kršan. Nakon dostave Odluke ponuđačima i proteka roka za žalbu, Općinsko poglavarstvo donijeti će konačnu odluku.

  Razmatrajući problematiku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, Poglavarstvo je donijelo odluku da se u skorom roku pristupi postupku prodaje nekretnina temeljem podnesenih zahtjeva zainteresiranih osoba, a za što je potrebno prethodno izvršiti procjenu i geodetske elaborate od strane ovlaštenih osoba.

  Temeljem odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Kršan, udovoljeno je  zahtjevu za produljenjem radnog vremena više ugostitelja sa područja Općine Kršan.

  Općinsko Poglavarstvo donijelo je odluke o odobravanju financijske pomoći:

  - Društvu gljivara i travara ''MARTINČICA'' Labin,

  - Općini Gračišće za organizaciju manifestacije ''7. IZLOŽBE VINA'',

  - mr. sc. Materljan Igoru iz Labina za izdavanje knjige iz oblasti kaznenog prava,

  - studentici Šestan Kristini iz Čepića u svrhu sudjelovanja na Međunarodnom studentskom kongresu medicinskih znanosti u Varšavi, Poljska,

  - Osnovnoj glazbenoj školi ''MATKA BRAJŠE RAŠANA'' koja djeluje pri Pučkom  otvorenom učilištu Labin za otvaranje područnog odjela u Potpićnu,

  - obitelji Šturbej iz Čepića zbog težeg zdravstvenog stanja članova obitelji, 

  - Exsploziv Band–u iz Čepića za izdavanjem vlastitog CD-a te

  - Udruzi tartufara Općine Kršan u svrhu unaprjeđenja tartufarstva na području Općine Kršan.

  Donesena je odluka o početku postupka javne nabave na izvođenju radova na Izgradnji odvodnje oborinskih voda u dijelu naselja Plomin i Vozilići te konstruktivne i građevinske sanacije sjevernih zidina oko Crkve Sv. Juraj Stari u Plominu.

  Razmatran je troškovnik radova za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan za 2009. godinu, te će se u skorom roku pristupiti raspisivanju postupku javne nabave na asfaltiranju lokalnih i nerazvrstanih cesta i putova na području Općine Kršan za 2009. godinu.

  Prihvaćena je ponuda društva ''RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA'' d.o.o. Rijeka za izvođenje geotehničkih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta vodospreme ''PLOMIN II''.

  Temeljem izrađenog troškovnika radova za izgradnju dječjeg igrališta i boćališta u naselju Šušnjevica, pristupiti će se realizaciji 1. faze i to asfaltiranju boćališta.

  Nakon dostave zatraženih troškovnika, pristupiti će se izvođenju radova na sanaciji odvodnje oborinske vode na području Općine Kršan, i to na dijelu nerazvrstane ceste Sveti Kvirin kao i na području Čepića – na dijelu neasfaltirane ceste ispod naselja Loleti i Maslovići.

  Općinsko poglavarstvo prihvatilo je završno izvješće nadzornog inženjera Slavka Batelića, dipl. ing. arh. iz Labina o izvedbi građevine – groblje Kožljak i Jasenovik.

  Temeljem dopisa Lučke uprave Rabac, kojim se Općinu Kršan obavještava da dosadašnjem koncesionaru TD ''1. MAJ LABIN'' Labin prestaje koncesija za obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada u lukama za otvoreni i javni promet na području Lučke Uprave Rabac, i to u trajektnoj luci Brestova i lukama Plomin, Rabac, Sv. Marina, Tunarica i Trget, poučeno negativnim iskustvima prijašnjih godina, poglavito tijekom turističke sezone, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan zatražilo je hitno očitovanje o tome, kojemu će subjektu biti povjeren posao sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada u Plomin Luci i trajektnom pristaništu Brestova.

  Poglavarstvo je također donijelo zaključak kojim će kao i prijašnjih godina snositi troškove ispitivanja kontrole kakvoće mora na plažama na području Općine Kršan za 2009. godinu, a koje će vršiti Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

   

 • Foto vijesti

  9.4.2009.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 07. travnja 2009. godine

  Na sjednici je prisustvovalo  14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća  jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2008. godinu,  te su usvojene Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu.

  Predložene točke dnevnog reda:

  - Razmatranje prijedloga usklađenja Statuta Općine Kršan za Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 109/07, 125/08) i Zakonom o izmjeni zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 36/09),

  - Razmatranje Prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu,

  izostavljene su iz dnevnog reda, odnosno nisu razmatrane.

   

 • Foto vijesti

  8.4.2009.

  Izvješće sa sjednica Poglavarstva održanih dana 30.03. i 06.04.2009.

   Na sjednici Općinskog poglavarstva razmatrana potreba usklađenja Statuta Općine Kršan sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, te je utvrđen prijedlog Izmjena i dopuna Statuta i prijedlog da se konačna Odluka o izmjeni Statuta donese u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora članova općinskih i gradskih vijeća i županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba.

  Na sjednici je također utvrđen konačan Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu prema obvezi iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, te je isti upućen Općinskom vijeću na donošenje.

  Na sjednici je razmatrano Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan te je utvrđen prijedlog  Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kršan za 2009. godinu koji je upućen na usvajanje Općinskom vijeću.

  Za 2009. godinu Poglavarstvo je donijelo Provedbeni plan obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine Kršan prema prijedlogu dostavljenog od strane Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, a   izvršenje navedenih mjera povjereno je Obrtu ''EKO SERVIS MATIĆ'' iz Pazina.

  U svrhu izvođenju radova na Lapidariju u naselju Plominu imenovan je kao nadzorni organ Atelje Slavka Batelić iz Labina.

  Radi ponovnog otvaranja ugostiteljskog objekta smještenog u Čepiću donijeta je odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan budući je sa prethodnim zakupcem raskinut ugovor.

  U svrhu uređenja plaže u Plomin Luci prihvaćena je ponuda  Euromodula iz  Viškova za kupnju montažnog objekta koji se sastoji od  2 sanitarna čvora  i 2 kabine za presvlačenje.

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćene su ponude za izradu elaborata uknjižbe dijela puta na k.č. 2905/360 u k.o. Plomin Labin te ponude u svrhu izrade elaborata uknjižbe dijela putova koji nisu uknjiženi u katastarskom planu dostavljene od strane Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Branimir Fable Labin prema uputi nadležnog Ministarstva.

  Također je Poglavarstvo udovoljilo zamolbi  mještana Baraki za sufinanciranje radova na vodovodnom ogranku u naselju Baraki, te je prihvatilo troškovnik za uređenje oborinske odvodnje prometnice u naselju Veljaki dostavljenog od strane društva ''VEMA – ING'' d.o.o. Pićan.

  Poglavarstvo je također  prihvatilo prijedlog zapisnika Odbora za socijalna pitanja  kojim su odobrene financijske pomoći socijalno najugroženijim obiteljima za razdoblje travanj-lipanj 2009. godine u skladu s Programom socijalne skrbi za 2009. godinu

  Poglavarstvo je udovoljilo zamolbi Udruge umirovljenika Labin za sufinanciranjem troškova prijevoza autobusom do Pule u povodu Dana žena.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponudu društva ''VLADIMIR GORTAN'' d.d. Pazin za rekonstrukciju ogradnog zida oko spomenika u Šušnjevici.

  Po zahtjevima stanara općinske službe izvršit će uvide na terenu radi  utvrđivanja potreba za izvršenjem različitih   popravaka i sanacija  u  općinskim stanovima u Potpićnu.

  Općinsko poglavarstvo je  dalo pozitivno mišljenje o nacrtu prijedloga ciljanih izmjena i dopuna PPU Općine Pićan a vezano uz mogućnost izrade septičkih jama.

  Poglavarstvo je također prihvatilo ponudu društva ''PIU MARKETING'' Labin za kupnju 10 komada  fotomonografije ''Baladuri, ognjišća i kamini, biseri graditeljske baštine u Istri''.

  Poglavarstvo je prihvatilo ponude za dobavu i postavu vibro-traka društva ''FUTURA TRADE'' d.o.o. Lovran koje bi se postavilo na lokalnim cestama prema potrebama utvrđenim od ovlaštene osobe.

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan obavještava sve umirovljenike da je povodom predstojećih Uskršnjih blagdana donijelo odluku kojoj se svim umirovljenicima sa područja Općine Kršan odobrava isplata pojedinačnog iznosa od 200,00 kn, počevši od 08. travnja 2009. godine.

   

 • Foto vijesti

  7.4.2009.

  Obavijet umirovljenicima!

  Obavještavaju se svi umirovljenici s područja Općine Kršan da je Općinsko poglavarstvo Općine Kršan povodom predstojeih Uskršnjih blagdana donijelo odluku kojom se svim umirovljenicima sa područja Općine Kršan odobrava isplata pojedinačnog iznosa od 200,00 kuna, počevši od 08. travnja 2009. godine.

  Navedeni će iznos biti uplaćen na tekuće račune / štedne knjižice umirovljenika prema postojećem popisu Službe za financije i računovodstvo Općine Kršan, odnosno podijeljen osobno putem predstavnika Vijeća mjesnih odbora umirovljenicima koji ne posjeduju tekuće račune / štedne knjižice.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja