Novosti

 • Foto vijesti

  26.9.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 24.09.2008. godine

   

  Na sjednici je prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin, o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godini,  o kojem će se također raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.

  S obzirom na zahtjeve poljoprivrednika i dopis Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, pristupit će se utvrđivanju potreba  za izmjenu postojećeg Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan, te uvrštenjem u Program  čestica - poljoprivrednog zemljišta  koje su nakon donošenja Programa pa do danas uknjižene kao vlasništvo RH. 

  Radi planiranog sređivanja cjelokupnog arhivskog gradiva Općine Kršan, počevši od  osnutka Općine Kršan,  u načelu je prihvaćena ponuda ovlaštene tvrtke iz Rijeke za što će se planirati sredstva Proračunom  Općine Kršan za 2009. godinu, te urediti prostorije za smještaj arhive.

  U svrhu izrade Poslovnog plana KP «1. maj Labin» d.o.o. Labin za 2009. godinu,   kao prioriteti Općine Kršan za uvrštenjem u Plan dostavljeni su zahtjevi vezano uz  rješavanje dugogodišnje problematike Fekalne stanice Biodiska u Potpićnu i pročistača u Plomin Luci.  

  Poglavarstvo je  utvrdilo tekst Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj-studenskog 2008./09.  godine prema dosadašnjem Pravilniku o stipendiranju, bez izmjena uvjeta prijave na natječaj. Isti će se objaviti na WEB stranici i oglasnim pločama Općine Kršan dana 15. listopada 2008. godine. Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave oglasa.

  Općina Kršan će kao i proteklih godina osigurati sredstva za  osiguranja učenika osnovnih škola i djece polaznika dječjeg vrtića od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sa prebivalištem na području Općine  Kršan.

  Poglavarstvo je  izabralo ovlaštenu osobu -   Atelje Slavka Batelić iz Labina za vršenje poslova nadzora  na izvođenju radova  - Rekonstrukcije zidova na groblju Kožljak i Sv. Kvirin.

  Hrvatske ceste, kao nositelj projekta sanacija državne ceste Kršan – Gračišće, izvođač radova  i nadzorni organ upoznati su sa zahtjevima građana  vezano uz rješavanja oborinske odvodnje, te sa ostalom  problematikom vezano uz  sanaciju državne ceste.  

  OŠ «Ivana Gorana Kovačić» Čepić odobreno je korištenje prostorije MO Čepić smještene u zgradi društvenog doma u Čepiću radi korištenja istih kao arhivski prostor, a sve uz prethodnu suglasnost  VMO Čepić. 

  Općina Kršan će sufinancirati održavanje automobilističkog natjecanja  koje se održava dana 25.-26.listopada 2008. godine na području Općine Kršan i nama susjednih Općina Pićan, Lupoglav i Gračišće.

  Poglavarstvo je također odobrilo sufinanciranje obilježavanja 60.-te obljetnice rada SŠ «Mate Blažina» u Labinu i sufinanciranje   Projekta «Zvuci dragog kamena» posvećenog djelu Mate Balota.  

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan

   

 • Foto vijesti

  9.9.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.09.2008. godine

   

  Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Općinskog poglavarstva za razdoblje svibanj-kolovoz 2008. godine, te je upućeno na znanje Općinskom vijeću Općine Kršan.  

  Temeljem provedenog javnog natječaja za popunjavanje slobodnog radnog mjesta Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan izabrana je Glorija Fable,  diplomirani pravnik iz Kršana, koja je do sada vršila dužnost Pročelnika JUO.

  Pripremajući ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana IŽ, Zavodu za prostorno uređenje IŽ dostaviti će se podaci o lokaciji za golf igralište sa pripadajućim sadržajima planiranim Prostornim planom Općine Kršan na potezu Kožljak-Čepić polje-Kras, te ostale potrebne podatke  u cilju izrade Studije mogućnosti razvoja golfa u Istarskoj županiji.

  Na sjednici je razmatrana je problematika upisa djece u Dječji vrtić «Pjerina Verbanac» PO Potpićan, budući je i ove godine, nakon prošlogodišnjeg proširenja vrtića koji je financiran od strane Općine Kršan, ostalo neupisanih odnosno odbijenih 22. djece. Sa ravnateljicom vrtića pokušat će se iznaći povoljno rješenje ovog gorućeg problema kroz dogradnju vrtića ili iznalaženje nove lokacije. Također će se zatražiti da Općina Pićan  sudjeluje u rješavanju ovog problema budući da u vrtić Potpićan gravitiraju djeca sa Općine Pićan i Kršan.

  Općina Kršan sufinancirat će, kao i prošle školske godine,  prijevoz učenika 3. i 4. razreda srednjih škola sa područja Općine Kršan, budući troškove prijevoza učenika 1. i 2. razreda  snosi Ministarstvo. Učenici će pri Ispostavi Autotransa u  Labinu, platiti mjesečnu kartu u visini 100 kn uz predočenje  potvrde o prebivalištu ili osobne iskaznice te potvrde o upisu u srednju školu. Preostali iznos do pune mjesečne  karte plaćat će  Općina Kršan. 

  Sa predstavnicima Autotransa također su u tijeku pregovori o dopunu određenih linija na području Šušnjevice i Kršana, radi poboljšanja organizacije prijevoza i omogućavanja djeci što sigurnije i lakšeg snalaženje u prometu. U tu svrhu financirat će se djelomično i prijevoz učenika od 1. do 4. razreda na relaciji Plomin Luka – Vozilići.

  U cilju prikupljanja dokumentacije za ishodovanje potrebnih dozvola pristupa se izradi  elaborata  pri Uredu ovlaštenog ing. geodezije Branimira Fable iz Labina, i to: elaborat nepotpunog izvlaštenja za objekt Sanitarne kanalizacije naselje Plomin (istočni dio), izrada parcelacijskog elaborata za potrebu izgradnje sportske dvorane u Potpićnu i izrada situacijskog plana za centar naselja Čepić.

  Također će se zatražiti od ovlaštene osobe Ateljea S. Batelić iz Labina izrada idejni rješenja za  sanaciju i rekonstrukciju  Etno kuće Brankovići.

  Općina Kršan prijavit će se na natječaj Ministarstva kulture vezano uz ostvarivanje potpore  pri obnovi  kulturnih dobara na području Općine Kršan

  Općinsko poglavarstvo predložilo je  Borisa Rogić iz Čepića  za predstavnika Općine Kršan u Nadzornom odboru KP «1. maj» Labin.

  U okviru Socijalnog programa Općine Kršan odobrena je jedna  socijalne pomoći obitelji iz Čepići zbog težeg materijalnog stanja i bolesti, te jedna pomoć u okviru Programa školovanja i obrazovanja.

  Vezano uz «divljanje» vozača, a posebno motorista na dionici ceste Kršan-Potpićan, ali i na ostalih prometnicama na području Općine Kršan uputit će se zahtjev  PP Labin za povećanjem sigurnosti na prometnicama.

   

 • Foto vijesti

  9.9.2008.

  Sufinanciranje voznih karata srednjoškolcima

  Temeljem članka 7. i 19. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 1/00), razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan, Općinsko poglavarstvo Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 08. rujna 2008. godine donijelo

   

  Z A K L J U Č A K

   1. Općina Kršan sufinancirati će dio troškova mjesečne vozne karte učenika 3. i 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, za školsku 2008. / 2009. godinu, na način da:

  - tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka na punu cijenu mjesečne vozne karte osigura popust u iznosu od 50% pune cijene,

  - roditelji učenika odnosno učenici 3. i 4. razreda srednjih škola – korisnici mjesečne vozne karte na autobusnim linijama tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte sa iznosom od 100,00 kn po pojedinom učeniku, odnosno 150,00 kn za dva ili više učenika, a na temelju predočenja osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu kao i potvrde o redovitom upisu u srednju školu,

  - Općina Kršan, uzimajući u obzir st. 1. i 2. točke 1. ovog zaključka, obvezuje se podmiriti preostali iznos cijene mjesečne vozne karte.

   2. Troškovi mjesečne vozne karte iz točke 1. st. 3 ovog zaključka Općina Kršan podmirivati će temeljem dostavljenog mjesečnog računa (obračuna) tvrtke ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, dok će se navedena sredstva osigurati u Proračunu Općine Kršan za 2008. godinu, odnosno planirati u Proračunu Općine Kršan za 2009. godinu - stavka ''Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola''.

   3. Zadužuje se tvrtka ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka da prilikom dostave računa (obračuna) troškova mjesečne vozne karte obvezno navede ime i prezime učenika odnosno roditelja – kupca mjesečne vozne karte, relaciju kao i točnu adresu odnosno prebivalište kupca.

   4. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan i oglasnoj ploči Općine Kršan. Ovaj će zaključak također biti upućen i srednjoj školi Mate Blažine Labin kao školi koju pohađa najveći broj učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan.

   

 • Foto vijesti

  5.9.2008.

  Poziv korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan

   

  Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 96/03), Općina Kršan upućuje

   

   

  POZIV

  svim potencijalnim korisnicima  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2009. godinu

   

  1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2008. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2009. godinu.

  Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2009. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

  2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

   3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2008. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i analizu izvršenja programa (sa posebnim izvješćem o svim ostvarenim prihodima i rashodima) za razdoblje siječanj - lipanj 2008. godine, kao i onim koji se očekuju do kraja godine.

   4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

   5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja