Novosti

 • Foto vijesti

  16.8.2010.

  Obavijest o izradi UPU Baći

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   

   

    O B A V I J E S T 

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Baći

                   Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Baći («Službeno glasilo Općine Kršan br. 10/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Baći.

   O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

         OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

                                                                               

 • Foto vijesti

  30.7.2010.

  Obavijest o izradi UPU Donadići

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

     O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Donadići

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI («Službeno glasilo Općine Kršan br. 09/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Donadići.

  O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

   

 • Foto vijesti

  29.7.2010.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 28. srpnja 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Općinski načelnik je podnio na znanje Općinskom vijeću izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine. O izvješću se  ne glasa, već se prima na znanje.

  Donijeti  su sljedeći akti:  

   1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

  Proračun Općine Kršan za 2010. godinu donesen je 09. prosinca 2009. godine. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine nije bilo izmjena i dopuna Proračuna. Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2010.g. planirani su u visini 23.150.000,00 kn. Planiran je i manjak prihoda i primitaka koji se planira pokriti iz prihoda tekuće godine i to u visini 3.000.000,00 kn, te su rashodi i izdaci planirani u visini 20.150.000,00 kn u skladu s načelom uravnoteženosti.

  U razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine Općina Kršan ostvarila je ukupan prihod u visini od 9.067.641,33 kn ili 39 % Plana, dok su ukupni rashodi i  izdaci u ovom razdoblju iznose 7.378.321,87 kn ili 30 % Plana.

   2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći

  Odlukom o izradi UPU građevinskog područja Baći definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja mješovite - pretežito stambene namjene.

  Također se određuje korištenje i namjena površina, kao i racionalno korištenje i zaštita prostora. Radi postizanja standarda komunalne opremljenosti planirati će se osnovne infrastrukturne mreže: opskrba pitkom vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda. Za osiguranje efikasnog prometnog sustava potrebno je planirati uređenje prometne infrastrukture, internih prometnica, parkirališnih mjesta, te pješačkih komunikacija. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

   

 • Foto vijesti

  22.7.2010.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. srpnja 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Doneseni su sljedeći akti:  

   1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan

  Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelje koncesije na području Općine Kršan proveden je postupak za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Kršan.

  Obavijest o namjeri davanje 4. koncesije na rok od 4. godine, uz naknadu od 1.000,00 kn godišnje,  objavljena je u Službenom glasilu RH i WEB stranici Općine Kršan.

  Na proveden natječaj pristigle su dvije ponude,  i to od:

  -  Obrta ORHIDEJA Potpićan bb, Potpićan, vl. Mirjana Gržinić

  - Pogrebne usluge GLORIA Rab, M. Pončuna 6, vl. Miroslav Sviličić,

  koje su obje prihvatljive i sa kojim ponuditeljima  će Općina Kršan  sklopiti ugovor o koncesiji.

   2. Zaključak o ispravci Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Kršan -Istok

  Zaključkom o ispravci Odluke ispravlja se broj Službenog glasila Općine Kršan u čl.2. st.1 Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja radne zone Kršan – Istok  na način da umjesto «Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/09, 12/09 i 11/10.» treba stajati  Službeno glasilo Općine Kršan broj: 10/09, 12/09 i 7/10.»

   3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Donadići

  Odlukom o izradi UPU Donadići definira se: osiguranje prostornih preduvjeta za gradnju i uređenje sadržaja mješovite - pretežito stambene namjene.

  Planiranje osnovne infrastrukture mreža: opskrbe pitkom vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnjom oborinskih i fekalnih voda, uređenje prometne infrastrukture, interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije. U plansko rješenje ugraditi će se mjere zaštite okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, kao i planirati rekreacijske i zelene površine (kao uređenje okućnice, parkove površine i prirodno zelenilo).

   Na sjednici vijeća razmatran je:

  Inicijativa i zahtjev za odvajanje Plomina i okolice u zasebnu Općinu Plomin

  Vijećnici Općinskog vijeća upoznati su s inicijativom i zahtjevom Udruge za grad Plomin - Inicijativnog odbora za osnivanje Općine Plomina za odvajanjem Plomina i okolice u zasebnu Općinu Plomin, koji je Udruga temeljem Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH uputila na mišljenje Skupštini Istarske županije.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja