Novosti

 • Foto vijesti

  2.9.2010.

  Poziv potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan za 2011. g.

           Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 78/08),  Općina Kršan upućuje

   POZIV

  svim potencijalnim korisnicima  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2011. godinu

   

  1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 25. rujna 2010. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2011. godinu.

  Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2011. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

  2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

  3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2010. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i analizu izvršenja programa (sa posebnim izvješćem o svim ostvarenim prihodima i rashodima) za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine, kao i onim koji se očekuju do kraja godine.

  4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

  5. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

   

 • Foto vijesti

  2.9.2010.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Čepiću

   

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan od 31. kolovoza 2010. godine Općina Kršan objavljuje sljedeću

   

   

  O B A V I J E S T

   Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa današnjim danom na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora (objekta) u vlasništvu Općine Kršan u naselju Čepić, namijenjenog za obavljanje prerađivačke industrije (proizvodnja), površine 667,79 m2, na rok zakupa od dvije godine. 

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225.

                       OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  25.8.2010.

  Obavijest o javnom uvidu na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan

  Temeljem čl. 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10) i Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan od 19. kolovoza 2010. godine, Općina Kršan objavljuje sljedeću

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da sa današnjim danom započinje javni uvid na utvrđeni Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Općine Kršan, u trajanju od 15 (petnaest) dana.

  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sa popratnom dokumentacijom izložen je u prostorijama Općinske vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12.

  Zainteresirane osobe moći će dati prigovore svakim radnim danom, od utorka do petka od 0700 – 1500 sati, ponedjeljkom od 1000 do 1800, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka od 15. dana od dana početka javnog uvida.

  O podesnim prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan u daljnjem roku od 30 dana.

   

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  25.8.2010.

  Izvješće sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 19. kolovoza 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

   

  1. I. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu

  2. I. Izmjena i dopuna Programa Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2010. godinu

  3. I. Izmjena i dopuna Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2010. godinu

  4. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2010. godinu  

  5 .  I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kršan za 2010. godinu  

  6.  I. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2010. godinu  

  7.  I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2010. godinu 

  8. I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2010. godinu  

  9. I. Izmjena i dopuna Programa mjera zaštite pučanstva od zarazne bolesti i javnih potreba zdravstvene zaštite Općine Kršan za 2010. godinu  

  10. I. Izmjena i dopuna  Proračuna Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu

  Proračun Općine Kršan za 2010. godinu i Projekcija za 2011. i 2012. godinu doneseni su 09. prosinca 2009. godine. U razdoblju od siječnja do srpnja nije bilo izmjena i dopuna Proračuna. Donošenju I izmjena i dopuna Proračuna za 2010.g. prethodilo je donošenje I izmjena i dopuna navedenih Programa. Prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2010.g. planirani su u visini 23.150.000,00 kn.

  Ovim izmjenama i dopunama Proračuna  ukupni rashodi i izdaci planirani su u visini 19.326.300,00 kn i smanjeni su za 824.000,00 kn  u odnosu na osnovni Proračun. Prihodi i primici planirani su i visini 23.487.019,23 kn i povećani su za 336.719,23 kn. Razlika od 4.176.719,23 kn odnosi se na manjak prihoda iz prethodnih godina, a koji se mora pokriti iz prihoda planiranih u 2010  godini, kako bi se postigla uravnoteženost Proračuna u odnosu na planirane – ostvarene rashode i izdatke.

   11. Odluka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kršan u svrhu usklađenja s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu

  Izmjene i dopune se donose u svrhu usklađenja Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Kršan s novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( usklađenje tekstualnog dijela – izraz gospodarenje mijenja se u raspolaganje, izraz koncesija mijenja se u dugogodišnji zakup, mijenja se rok zakupa i najveća površina koja se daje u zakup poljoprivrednom gospodarstvu ili obrtu odnosno trgovačkom društvu).

  Cjelokupni tekst  Izmjena i dopuna Programa s popratnom dokumentacijom izložit će se na javni uvid u trajanju od 15 dana, a obavijest  o početku javnog izlaganja objavit će se u Glasu Istre, te WEB stranici i oglasnoj ploči Općine Kršan. Zainteresirane osobe moći će dostaviti prigovore u roku 8 dana od isteka roka uvida u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa.

  12. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije za poljoprivredu

  U Komisiju za poljoprivredu kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan imenovani su:

  Zdravko Vidak za predsjednika, te Slavko Rabar, Boris Babić, Serđo Vozila i Boris Rogić za članove Komisije.

  Komisija za poljoprivredu raspravlja i predlaže mjere za unapređenje i poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan, te obavlja ostale poslove iz domene poljoprivrede po nalogu Općinskog načelnika.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja