Novosti

 • Foto vijesti

  14.7.2010.

  Objava prethodne rasprave

   Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/10-01/7, URBROJ: 2144/04-01-10-4 od 05. srpnja 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

   

  PRETHODNU RASPRAVU 

   O NACRTU PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja STARE STAZE

     Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Stare Staze održat će se u Kršanu, u ponedjeljak,  19. srpnja 2010. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11,00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je URBANISTICA d.o.o. Đorđićeva 5/II, Zagreb, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Uređenja Stare Staze.

    OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  5.7.2010.

  Objava javne rasprave

   Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/10-01/6, URBROJ: 2144/04-01-10-37 od 30. lipnja 2010. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

  o prijedlogu Izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

    1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan .

  2. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 30. lipnja 2010. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 dana, u razdoblju od 12. srpnja 2010. godine do 27. srpnja  2010. godine.

  4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će izložen na javni uvid u u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.

  5. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan biti će objavljen i  na web stranicama Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr.

   6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan  održat će se za sve zainteresirane u ponedjeljak 19. srpnja 2010. godine (ponedjeljak) s početkom u 15.30 sati  u prostorijama sale na Pristavu u Kršanu, 

   7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 28. srpnja 2010. godine (srijeda).

   8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

   ·         Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima, za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloga do roka iz točke 7. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

   ·         Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  o       imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog prostornog plana,

  o       postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika javne rasprave,

  o       mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz prijedlog prostornog plana o kojem se provodi javna rasprava,

  o       daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

  o       upućuju nositelju izrade - pisane prijedloge i primjedbe - na adresu Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, do 28. srpnja  2010. godine.

   9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

   

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

   

 • 29.6.2010.

  Obavijest

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja

  radne zone KRŠAN – ISTOK

                  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK («Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK.

  O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

   

 • 29.6.2010.

  Obavijest

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  donošenju Odluke  o Izmjeni i dopuni  Odluke o izradi

  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/10.), započeta je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

  Izradi Izmjena i dopuna PPUO Kršan pristupa se uslijed potrebe redefiniranja obuhvata obvezne izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Kršan (u nastavku: UPU Kršan) i Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  gospodarske namjene - radna zona  Kršan.

  Budući se Izmjenama i dopunama PPUO Kršan ne dira plansko rješenje, neće se provoditi predhodna rasprava, već će se  u skladu sa člankom 85. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog  plana  uređenja Općine Kršan provesti javna rasprava.

  Obavijest o provođenju javne rasprave tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge biti će pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

              Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

      

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja