Novosti

 • 21.2.2022.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići

   

  OBAVIJEST o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići, na području Općine Kršan, i po potrebi u slučaju raspoloživosti sredstava i na drugim dionicama na području Općine Kršan – hitne intervencije

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/05, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Asfaltiranju postojeće nerazvrstane ceste 2. reda, oznake A19, u naselju Zagorje-Načinovići, na području Općine Kršan, i po potrebi u slučaju raspoloživosti sredstava i na drugim dionicama na području Općine Kršan – hitne intervencije, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. ISTARSKE CESTE d.o.o. Partizanski put 140,52100 Pula  

  2. CESTE d.o.o. Pula, Strossmayera 4, 52100 Pula,   

  3. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Ul. Matka Brajše Rašana 2/4, 52000 Pazin

 • Foto vijesti

  21.2.2022.

  Objava Obavijesti o provedbi deratizacije

                    

  OBAVIJEST  O PROVEDBI  DERATIZACIJE

   

  na  području

   

             OPĆINE  KRŠAN  provesti će  se akcija  preventivne sustavne deratizacije (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 

   

  21.02. – 07.03. 2022.

   

  Odraditi će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada

  gdje postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

   

  Umoljavaju se građani, da se pridržavaju slijedećih uputa :

  1.      Za vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce.

  2.     Skloniti sve životinje (kućne ljubimce) na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do otrovnih mamca.

  3.     Očistiti zajedničke dijelove zgrada, drvarnica, tavana i ostala spremišta od otpada.

  4.     Stručnim ekipama izvođača pružiti sve tražene informacije i omogućiti im  pristup u sve prostorije gdje je potrebno izložiti otrovne mamce.

  5.     Zabranjuje se dirati ili premještati izložene otrovne mamce.

             U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 - fitomenadion).

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

 • 21.2.2022.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Proširenju postojećeg groblja u Kršanu – I faza

   

  OBAVIJEST

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Proširenju postojećeg groblja u Kršanu – I faza, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/3, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 17. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Proširenju postojećeg groblja u Kršanu – I. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, Čambarelići 3/2, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „LINOGRAD d.o.o.“, Poslovna zona Vinež 606, 52220 Labin

   

 • 21.2.2022.

  Objava Obavijesti o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji Boćališta – I. faza, u naselju Stepčići

   

  OBAVIJEST

  o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji Boćališta – I. faza, u naselju Stepčići, na području Općine Kršan.

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 04/21) i Odluke, KLASA: 406-03/22-01/4, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 17. veljače 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 21. veljače 2022. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na izgradnji Boćališta – I. faza, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. „TERA KOP MEHANIZACIJA d.o.o.“, Pristav 84, 52232 Kršan,  

  2. „DE CONTE d.o.o.“, Pulska 2, 52220 Labin,   

  3. „AGRO ZELENI d.o.o.“, Polje Čepić, Deželići 8, 52232 Kršan

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja