Novosti

19.10.2022.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin - I faza

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/25, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 18. listopada 2022. godine,

Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova na konstruktivnoj sanaciji zgrade na k.č. 23/zgr u k.o. Plomin -  I faza, dana 19. listopada 2022.

uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim gospodarskim subjektima:

1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

 

 Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva medija i kulture Republike Hrvatske.

 

Objavljeno na službenoj web stranici/oglasnoj ploči Općine Kršan dana 19. listopada 2022.

        

Kalendar događanja