Novosti

12.10.2022.

Obavijest o upućivanju Poziva za dostavu ponuda, Izvođenje radova - Konstruktivna sanacija zidova (hitne intervencije) u Kaštelu Kožljak - I faza

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-03/22-01/23, URBROJ: 2163-22-01/1-22-1 od 12. listopada 2022. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Izvođenje radova - Konstruktivna sanacija zidova (hitne intervencije) u Kaštelu Kožljak - I faza, dana 12. listopada 2022. uputio je Poziv za dostavu ponuda slijedećim osobama:

1. MACUKA d.o.o., Videti 121f, 52 404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 00645636377

2. CITADELA d.o.o., Ružić selo 151, 51 226 Hreljin, OIB: 76029272539

3. KAPITEL d.o.o., 9. rujan 6, 52 341 Žminj; OIB: 45821273643

 Napomena: Izvođenje radova sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Kalendar događanja