Novosti

12.4.2022.

Objava Javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nove državme ceste DC542 na lokaciji Išišće - Kloštar

 

Obavještava se javnost  da Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, na temelju stavka 1. članka 160. i stavka 1. članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/1378/15, 12/18, 118/18),  te odredbe članka 16. stavka 1., 3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08), u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš, objavljuje JAVNU RASPRAVU O STUDIJI  UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE NOVE DRŽAVNE CESTE DC542 NA LOKACIJI IŠIŠĆE-KLOŠTAR U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

 

Kalendar događanja