Novosti

18.10.2021.

Obavijest o dostavi Poziva za dostavu ponuda, izvođenje građevinskih radova na izvedbi stabilizacijskih zidova i vertikalnih komunikacija na šetnici Plomin Luka – I faza

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/21) i Odluke KLASA: 406-01/21-02/18, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 18. listopada 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave izvođenje građevinskih radova na izvedbi stabilizacijskih zidova i vertikalnih komunikacija na šetnici Plomin Luka – I faza, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

1. Obrt za iskope i održavanje javnih površina „CARIĆ COP“, vl. Elvin Carić, OIB: 00671558690, Čambarelići 3/2, 52 232 Kršan, putem e-mail-a: cariccop@gmail.com ,

2. „AGRO ZELENI d.o.o“, OIB: 18856389411, Polje Čepić, Deželići 8, 52 232 Kršan, putem e-mail-a: v.jurman@bina-istra.com ,

3. „DE CONTE d.o.o.“, OIB: 57160528400, Pulska 2, 52 220 Labin, putem e-mail-a: info@deconte.hr

Kalendar događanja