Novosti

2.12.2020.

OBAVIJEST - radovi na ultrabrzoj širokopojasnoj optičkoj infrastrukturi

 

Obavještavamo sve građane na području općine Kršan da su započeli radovi na izgradnji optičke pristupne mreže na modelu „Fibre To The Home“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta.

Da bi ubrzali i pojednostavili gradnju i dosegli zadani rokovi završetka gradnje NGA mreže, RUNE Crow d.o.o. koristiti će svu raspoloživu postojeću infrastrukturu poput distributivne telekomunikacijske kanalizacije u vlasništvu HT-a, HEP-a, Odašiljača i veza ili komunalnih društva, stupova električne NN mreže ili rasvjetnih stupova koliko je to maksimalno moguće u skladu sa pravnim i tehničkim normama, vodeći se pritom Zakonom o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina.

Na dijelovima koji nisu pokriveni odgovarajućom postojećom infrastrukturom, RUNE će izgraditi nedostajeće dijelove u na način da će:

·         postaviti nove stupove koji služe za produljenje postojeće trase ili montažu razvodnih ormariće

·         uvući potrebne mikrocijevi u postojeću cijevnu infrastrukturu i upuhati optički kabel

·         postaviti ormariće uz stupove NN mreže ili na novo postavljene stupove radi omogućavanja spajanja krajnjih korisnika na mrežu,

·         izvesti minimalne prekope od postojeće trase do mjesta postavljanja stupa ili ormarića.

Ponosni smo na činjenicu da je krenula realizacija jednog tako važnog i inovativnog projekta koji će građanima omogućiti spajanje na ultrabrzu širokopojasnu optičku infrastrukturu odnosno mrežu najnovije generacije koja će dostizati brzine veće i od 1Gbps. Važno je naglasiti da se radi o infrastrukturi otvorenog tipa koju mogu koristiti svi operatori koji to žele pod jednakim uvjetima, te koja će građanima omogućiti odabir operatora koji im kvalitetom i cijenom usluge najviše odgovara.

 Zbog svega navedenog, molimo sve za strpljenje a RUNE će se potruditi da realizacija bude što brža i da što manje utječe na odvijanje prometa.

 U slučaju da postoje neki problemi u samoj realizaciji, molimo da kontaktirate stručne službe Općine Kršan koje će zajedno sa našim izvođačima pokušati naći rješenje nastalih problema.

 Zahvaljujemo na razumijevanju.

 RUNE-Crow d.o.o.

Kalendar događanja