Novosti

13.6.2019.

J A V N I P O Z I V za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila na objektu Privez čamaca u Plomin Luci.

Temeljem odluke Općinsko vijeće Općine Kršan o davanju ovlaštenja Općinskom  načelniku Općine Kršan za donošenje privremenih akata o dodjeli prava na vez za smještaj plovila za građevinu – Privez čamaca u Plomin Luci, KLASA: 021-05/19-01/4, URBROJ: 2144/04-05-19-14 od 06. lipnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje

 J A V N I    P O Z I V

za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila

na objektu Privez čamaca u Plomin Luci

 I.

            Pravo na dodjelu privremenog smještaja plovila temeljem ovog Javnog poziva stječu:

            - isključivo stanovnici sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan u neprekidnom trajanju posljednje 3 godine od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća, a koji su ujedno vlasnici uredno registriranog / prijavljenog plovila dužine do 8 metara, bez dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, te

            - pravne i fizičke osobe koje svojim djelovanjem aktivno doprinose financijskom i inom prepoznatljivošću Općine Kršan.

Svi članovi koji čine jednu obitelj, te imaju prijavljeno prebivalište u općini Kršan, imaju pravo samo na jedan vez za privez plovila bez obzira na to koliko takva obitelj (članovi obitelji) imaju plovila u svome vlasništvu, odnosno koliko plovila koriste (prema načelu ''jedna obitelj – jedan vez'').

            Postojanje duga prema Općini Kršan utvrditi će se putem evidencije Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan.

 II.

            U svrhu utvrđivanja okolnosti temeljem ovog Javnog poziva svaki podnositelj zahtjeva je dužan Općini Kršan priložiti:

*(1) uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva kojom se dokazuje prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan u neprekidnom trajanju najmanje posljednje 3 godine od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća,

*(2) vlasnički list ili drugu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad plovilom.

 III.

            Za privremeno korištenje veza određuje se mjesečna naknada u iznosu od 10,00 kn po metru dužnom plovila.

IV.

Vlasnici ili korisnici plovila čije prebivalište nije na području Općine Kršan, nemaju prava koristiti komunalno privezište Boljunčica, do donošenja Pravilnika. Ukoliko se na tome mjestu zatekne plovilo čiji vlasnici ili korisnici nemaju pravo koristiti komunalno privezište Boljunčica, isti će biti u obvezi platiti prekršajnu kaznu Općini Kršan u iznosu od 200,00 kn. Po utvrđenju da se na komunalnom privezištu Boljunčica nalazi privezano plovilo čiji vlasnici ili korisnici nemaju na to pravo, Općina Kršan će pismenim putem pozvati iste da u roku od 5 dana od dana primitka pismena izmjeste svoje plovilo. Po proteku toga roka, a ukoliko vlasnici ili korisnici takvih plovila ne postupe po tome, Općina Kršan će ukloniti zatečena plovila sa obnovljenog obalnog zida, te će vlasnici ili korisnici takvih plovila, pored prekršajne kazne navedene u ovoj točki Odluke, snositi i financijske troškove uklanjanja plovila sa obnovljenog obalnog zida.                       

 

 V.

     Dostava svih isprava / dokaza / uvjerenja temeljem ovog Javnog poziva vrši se:

 

            - putem elektronske pošte u (pdf obliku): opcina-krsan@pu.t-com.hr,                                                                                          opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr ili

                                                                             nacelnik@krsan.hr,

            - osobno u pisarnicu Općine Kršan,

            - putem pošte na adresu Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12.

 VI.

            U skladu s člankom 6 i člankom 7 Uredbe EU 2016/679 svaki prijavljeni na ovaj Javni poziv smatra se da daje privolu Općini Kršan kao voditelju obrade, za prikupljanje, obradu i objavu osobnih  podataka:

-          ime i prezime, adresa,

-          podaci o plovilu.

VII.

            Krajnji rok za prijavu za Javni poziv za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila na objektu Privez čamaca u Plomin Luci je 28. lipnja 2019. godine.

    

*Napomena – osobe koje su već izvršile prijavu na Poziv na iskaz interesa za raspolaganje komunalnim vezom na lokaciji priveza čamaca u Plomin Luci (studeni / prosinac 2018. godine) te Općini Kršan dostavile potrebne podatke, dužne su temeljem ovog Javnog poziva dostaviti samo Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva kojom se dokazuje prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan (u neprekidnom trajanju najmanje posljednje 3 godine od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća iz zaglavlja ovog Javnog poziva).

  

 OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 

KLASA: 342-01/19-01/4

URBROJ: 2144/04-05-19-3

Kršan, 13. lipnja 2019.

Kalendar događanja