Novosti

12.7.2018.

Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Radne zone Kršan - Istok 2

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2  (Službeno glasilo Općine Kršan br. 04/18.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2144/04-01/1-18-33 od 10. srpnja 2018. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

 

J A V N U   R A S P R A V U

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2         

    

1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2             .

2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2144/04-01/1-18-33 od 10. srpnja  2018. godine.

3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 20. srpnja 2018. godine do 20. kolovoza 2018. godine.

 4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 održati će se za sve zainteresirane dana 30. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 20. kolovoza 2018. godine (ponedjeljak).

8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Kalendar događanja