Novosti

11.7.2018.

Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

Foto vijesti

 

Općina Kršan objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine KršaN

 

Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 19. srpnja 2018. godine 

Kalendar događanja