Novosti

9.7.2018.

Objava Poziva za dostavu ponuda, projekt Učka 360

 

Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1 od 27. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Nabava robe – informatička oprema, montaža i puštanje u rad (u sklopu provedba projekta - „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, referentni broj: KK.06.1.2.01 za projekt „Učka 360˚“, broj Ugovora KK.06.1.2.01.0004 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga), Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

1. EUROTRADE D.O.O., Naselje Gripole 53/c, 52210 Rovinj, VELEPRODAJA RIJEKA,

    e- mail:  marin.klarica@eurotrade.hr

2. ALGOR INFORMATIKA d.o.o., Budičinova 20, Rijeka 51000,

    e-mail: info@algor-informatika.hr

3. LEVEL UP d.o.o., Kozala 50, 51000 Rijeka, e-mail: info@level-up.hr

Kalendar događanja