Novosti

10.4.2018.

Obavijest o izradi UPU Radne zone Kršan - Istok 2

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

 

 O B A V I J E S T

 o Izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2   

         

Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2 (Službeno glasilo Općine Kršan br. 04/2018) započela je izrada Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2.

Osnovni razlozi za izradu i donošenje Plana su:

- osiguranje preduvjeta za uređenje prostora te provedba ciljeva prostornog uređenja za područje obuhvata Plana sukladno prostornim planovima šireg područja

- utvrđivanje planskih mjera i uvjeta za uređenje izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene izvan  naselja,

- stvaranje planskih pretpostavki za realizaciju reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad

- utvrđivanje uvjeta za izgradnju komunalne, prometne i ostale infrastrukture.

             Informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2 mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

Kalendar događanja