Socijalna skrb

Temeljem članka 19. st. 1. toč. 7. i čl. 28. Statuta Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 06/09, 05/13) i čl. 29. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/09, 07/13.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj dana 16. rujna 2013. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju

Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan

I.

Osniva se Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odbor) kao radno tijelo Općinskog vijeća Općine Kršan.

II.

Odbor iz točke I. ove odluke sastoji se od predsjednika i 4 člana.

Odbor donosi zaključke većinom glasova svih članova Odbora.

III.

Odbor ima zadaću da:

- Općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Kršan predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti radi pružanja pomoći obiteljima ili pojedincima na području Općine Kršan, te predlaže način pružanja pomoći,

- po potrebi na terenu utvrđuje socijalno stanje, uvjete života i druge okolnosti od značaja za one obitelji koje su korisnici socijalne skrbi Općini Kršan, te o tome izvješćuje Općinskog načelnika Općine Kršan, ili u slučaju potrebe, Općinsko vijeće Općine Kršan,

- obavlja ostale poslove vezane uz utvrđivanje činjeničnog stanja kod osoba koje traže financijsku ili drugu vrstu pomoći od strane Općine Kršan,

- izvršava ostale poslove vezane uz socijalnu problematiku stanovnika Općine Kršan, a temeljem zahtjeva odnosno naloga Općinskog načelnika Općine Kršan ili u slučaju potrebe, Općinskog vijeća Općine Kršan,

- razmatra prijedlog i ostvarenje Proračuna Općine Kršan – Programa socijalne skrbi, te daje svoje prijedloge, smjernice i mišljenja.

IV.

U Odbor se imenuju:

1. Roko Terković - za predsjednika,

2. Darko Androić - za člana,

3. Roman Carić - za člana,

4. Đulio Burul - za člana,

5. Andrej Lipnik - za člana.

V.

Ovom se Odlukom izvan snage stavlja Odluka Općinskog načelnika Općine Kršan o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 07/2009).

VI.

Ovo Odluka stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u ''Službenom glasilu Općine Kršan''.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

KLASA: 021-05/13-01/8

URBROJ: 2144/04-05-13-11

Kršan, 16. rujna 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Vidak, v.r.

Kalendar događanja