Socijalna skrb

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine" br. 33/01, 60/01 i 129/05), čl. 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 2/06) Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2007. godine donijelo


ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 9/04) mijenja se članak 26. koji glasi:


"Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječu otac ili majka novorođenog djeteta, i to u iznosu od 4.000,00 kn za svako novorođeno dijete.

Pravo na pomoć iz st.1. pripada roditelju - podnositelju zahtijeva, ukoliko ima prebivalište najmanje posljednje 2. (dvije) godine od rođenja djeteta na području Općine Kršan, što dokazuje izvornikom uvjerenja MUP-a, ne starijim od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev podnesen radi ostvarivanja prava iz toč.1. mora se podnijeti u roku 6 (šest) mjeseci od rođenja djeteta, što se dokazuje izvornikom Izvoda iz matice rođenih za novorođeno dijete."


Članak 2.

Postupci započeti, a nedovršeni po odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 9/04) dovršit će se po odredbama ove Odluke.


Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan".


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Klasa: : 021-05/07-01/ 5


Ur. broj: 2144/04-05-07-7


Kršan, 10. kolovoza 2007.Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Vuksan, v.r.

Kalendar događanja