Socijalna skrb

Odluka o socijalnoj skrbi

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03) i članka 17. i 18. Statuta Opýine Krýan ("Službeno glasilo Općine Kršan br. 5/01, 7/02), Općinsko vijeće Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 26. studenog 2004. godine donijelo


ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI
OPĆINE KRŠAN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Kršan, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Odjel), a rješenja koja se donose u upravnom postupku potpisuje pročelnik.

Članak 3.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Općina), ukoliko je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, Općina u godišnjem proračunu osigurava potrebna sredstva.

Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na temelju ugovora.
U slučaju kada Općina daje pomoć pravnoj ili fizičkoj osobi za provedbu određenog programa iz socijalne skrbi, Općina može s istima sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama ili tražiti od njih izvješće i dokaze o utrošku odobrenih sredstava.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnikom u smislu ove Odluke, smatra se jednočlano ili višečlano domaćinstvo koji ostvaruju prava iz socijalne skrbi na osnovi ove Odluke.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvarivati samo hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Općine.

III. UVJETI - KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ove Odluke može ostvariti korisnik ukoliko ispunjava jedan ili pak više uvjeta koji su kumulativno ispunjeni:

1. socijalni uvjet,
2. uvjet prihoda,
3. posebni uvjet.

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ove Odluke.

1. Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) ostvaruje jedno od prava, i to:

- pravo na osobnu invalidninu,
- pravo na pomoć za uzdržavanje,
- pravo na doplatak za pomoć i njegu,
- pravo na pomoć i njegu u kući,
- pravo na naknadu za tjelesno oštećenje,
- pravo na ortopedski dodatak,
- pravo na podmirenje troškova stanovanja,
- pravo na osposobljavanje za rad i novčanu naknadu do zaposlenja, a sve pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda odnosno ovisno o drugim okolnostima, a sukladno pozitivnim propisima.

Smatra se da nije ispunjen socijalni uvjet ukoliko je osoba koja ostvaruje jedno od prava iz st.1. ovog članka smještena u posebnu ustanovu, odnosno ukoliko ista stalno ne živi u obitelji.

2. Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.400,00 kuna, odnosno mirovine sa zaštitnim dodatkom, mjesečno,
- dvočlano domaćinstvo do 1.850,00 kuna mjesečno,
- tročlano domaćinstvo do 2.200,00 kuna mjesečno,
- četveročlano domaćinstvo do 2.450,00 kuna mjesečno,
- domaćinstvo s pet i više članova - imovinski se cenzus za svakog člana povećava za 200,00 kuna mjesečno.

Prihodom u smislu st.1. ovog članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda jednočlanog ili višečlanog domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja jednočlano odnosno višečlano domaćinstvo ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

Jednočlano domaćinstvo čini osoba koja nema obitelji ili živi bez članova obitelji.

Domaćinstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

U slučaju dvojbe u istinitost tvrdnji vezanih uz broj članova pojedinog domaćinstva i ostale podatke, nužne za ostvarivanje prava po osnovi ove Odluke, ovlašćuje se Odbor za socijalna pitanja Općine Kršan da očevidom izvrši uvid u stvarno stanje.

Članak 10.

U prihod iz članka 9. stavka 1. ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvarena u Centru,
- novčana naknada za tjelesno oštećenje,
- doplatak za pomoć i njegu,
- ortopedski dodatak,
- osobna invalidnina,
- novčana naknada do zaposlenja,
- pravo na pomoć za uzdržavanje i
- iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom.

U prihod se ne uračunava ni iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član domaćinstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član njezinog domaćinstva.

3. Posebni uvjet

Članak 11.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja Domovinskog rata,
2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu).

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka te iz ostalih odredbi ove Odluke, izjednačeni su.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja,
2. pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga (odvoz kućnog smeća i usluga korištenja vode i komunalne naknade),
3. pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije,
4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,
5. pravo na besplatni prijevoz učenika srednjih škola,
6. pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima,
7. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi,
8. pravo na jednokratnu novčanu naknadu povodom rođenja djeteta i
9. pravo na mjesečnu novčanu pomoć jednočlanom odnosno višečlanom domaćinstvu koji ispunjavaju kriterij uvjeta prihoda iz članka 9. stavka 1. ove Odluke.

Osim prava utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka, ovom se Odlukom utvrđuje i mogućnost za pružanje financijske pomoći kao i za sufinanciranje programa:

1. zaštite starijih osoba,
2. zaštite invalidnih osoba i bolesnika,
3. za redovitu djelatnost organizacija, udruga i klubova hendikepiranih, invalidnih i liječenih osoba,
4. humanitarnih udruga,
5. udruga stradalnika Domovinskog rata,
6. osiguranja učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Opčine Kršan.

Korisnik može ostvariti istodobno i više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu st. 1. i 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 13.

Pravo na pomoć za podmirenje cijele ili dijela troškova najamnine može ostvariti:

a) korisnik stana - najmoprimac ili osoba kojoj najmoprimac daje stan u podnajam u cijelosti ili dijelu, a plaćaju slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe
b) korisnik stana - najmoprimac ili osoba kojoj najmoprimac daje stan u podnajam u cijelosti ili dijelu, a plaćaju slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe,
c) korisnik stana u vlasništvu Općine Kršan - zaštićeni najmoprimac koji stan koristi temeljem valjanog ugovora o najmu stana.

Najmoprimac iz st. 1. ovog članka može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava barem jedan od ovih uvjeta:

- socijalni uvjet,
- uvjet prihoda,
- posebni uvjet.

Članak 14.

Najmoprimac iz čl. 13. st. 1. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako :

- jednočlano domaćinstvo stanuje u garsonijeri ili jednosobnom stanu površine veće od 25 m2, dvočlano domaćinstvo stanuje u jednosobnom ili jednoipolsobnom stanu površine veće od 35 m2, ako tročlano domaćinstvo stanuje u jednoipolsobnom ili dvosobnom stanu površine veće od 45 m2, ako četveročlano domaćinstvo stanuje u stanu površine veće od 55 m2, a ako domaćinstvo ima više od četiri člana, na svakog člana dodaje se još 5 m2 stana,
- ako stan ili dio stana daje u podnajam,
- ako on ili članovi njegovog domaćinstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Površine stana navedene u stavku 1. alineji 1. ovog članka ne uzimaju se u obzir u slučaju ispunjavanja socijalnog uvjeta.

Najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe mora pri podnošenju zahtjeva za pomoć u svrhu podmirenja troškova najamnine dokazati postojanje najma ugovorom, na kojem je potpis ovjeren od strane javnog bilježnika.

Članak 15.

Pomoć za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine daje se na način da se najmoprimcu iz čl. 14. ove Odluke nadoknađuje u gotovini iznos najamnine utvrđen ugovorom o najmu, a najviše do 300,00 kuna mjesečno.

Pomoć iz st. 1. ovog članka isplaćuje se u pravilu do petnaestog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Pomoć za podmirenje troškova zaštičene najamnine ostvaruje se na način da Općina Kršan zaštičene najmoprimce ne zadužuje za iznos najamnine utvrđen ugovorom o najmu stana.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga

Članak 16.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluge:

- odvoza kućnog smeća,
- korištenja tj. potrošnje vode,
- komunalne naknade.

Članak 17.

Pravo na podmirenje troškova komunalnih usluga iz čl. 16. ove Odluke, korisnik može ostvariti ako ispunjava socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet.

Pravo na pomoć u smislu st.1. ovog članka ne može se ostvariti ako se stan ili dio stana daje u najam odnosno podnajam ili ako se stan koristi za druge namjene.

Članak 18.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga iz čl.17. ove Odluke, obavlja se na način da Općina snosi dio troškova odnosno obavlja isplatu isporučiteljima usluga, i to:

-za jednočlano domaćinstvo 3 m3 vode, za dvočlano domaćinstvo 5 m3 vode, za tročlano domaćinstvo 7 m3 vode, za svakog daljnjeg člana domaćinstva 2 m3 vode od iznosa obračuna mjesečne naknade za utrošenu vodu.

Osobe koje su rješenjem temeljenim na ovoj Odluci postale korisnicima socijalne skrbi, a nemaju vodovodnu mrežu, imaju pravo na opskrbu pitkom vodom na način predviđen Odlukom o načinu i uvjetima opskrbe pitkom vodom u naseljima bez vodovodne mreže (Službeno glasilo Općine Kršan" br. 8/04).

Naknadu za odvoz smeća snosi Općina u cjelini, bez obzira na broj članova u domaćinstvu.

Plaćanja komunalne naknade osobe se mogu osloboditi temeljem posebne odluke Poglavarstva, ili podnošenjem dokumentacije o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. članka 17. ove Odluke.

Pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije

Članak 19.

Pravo na pomoć u plaćanju utroška električne energije imaju korisnici iz članka 17. stavka 1. ove Odluke, u visini od:

- 40,00 kuna mjesečno za jednočlano domaćinstvo,
- 80,00 kuna mjesečno za dvočlano domaćinstvo,
- 120,00 kuna mjesečno za tročlano domaćinstvo,
- 160,00 kuna mjesečno za četveročlano domaćinstvo,
- na svakog daljnjeg člana još 40,00 kuna mjesečno.

Podmirenje iznosa iz prethodnog stavka Općina obavlja na način predviđen u članku 18. stavku 1. ove Odluke.

Pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu

Članak 20.

Pravo na besplatnu marendu organiziranu u osnovnim školama može ostvariti učenik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

- socijalni uvjet,
- uvjet prihoda ukoliko su oba roditelja djece - učenika navršila 50 godina života,
- poseban uvjet - učenik osnovne škole iz članka 11. ove Odluke,
- uvjet dječjeg doplatka za troje ili više djece koji žive u istom domaćinstvu, te uvjet dječjeg doplatka ako se radi o samohranom roditelju, bez obzira na broj djece.

Samohrani roditelj, u smislu ove Odluke, smatra se svaki roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete.

Učenik osnovne škole koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj može ostvariti pravo na besplatnu marendu, a ukoliko je ispunjen barem jedan od uvjeta iz st.1. ovog članka.

Pravo na besplatni prijevoz učenika srednjih škola

Članak 21.

Pravo na besplatni prijevoz učenika srednjih škola ostvaruju učenici srednje škole pod uvjetom da ispunjavaju jedan od uvjeta utvrđenih člankom 20. ove Odluke.

Članak 22.

Prava utvrđena u čl. 20. i 21. ove Odluke učenici počinju ostvarivati od prvog idućeg mjeseca ukoliko je zahtjev sa potpunom dokumentacijom podnijet do 15.- tog u mjesecu, odnosno počevši od prvog u mjesecu koji dolazi nakon narednog mjeseca ako je potpun zahtjev podnijet nakon 15.- tog u mjesecu. Smatra se da je osoba podnijela zahtjev onog dana kad je dostavila cjelokupnu dokumentaciju iz koje se može utvrditi da li ostvaruje prava iz socijalne skrbi.

Prava utvrđena na način iz st.1. ovog članka traju do kraja tekuće školske godine, ako se radi o učenicima čiji roditelji ostvaruju pravo na dječji doplatak, odnosno ta prava traju samo za vrijeme te školske godine.

U slučajevima kada su ispunjeni socijalni uvjet, uvjet prihoda ili poseban uvjet, prava utvrđena na način iz st. 1. ovog članka traju dok se ne izmijene uvjeti temeljem kojih su ta prava ostvarena, a najduže do kraja tekuće školske godine.

Članak 23.

Jedinstveni upravni odjel donosi zasebno rješenje po kojem korisnik ostvaruje prava iz članka 13, 18. i 19. ove Odluke, te zasebno rješenje po kojem korisnik ostvaruje prava iz čl. 20. i 21. ove Odluke.

Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima

Članak 24.

Pravo na besplatni boravak u jaslicama i vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) dijete može ostvariti po preporuci liječnika i obrazloženog prijedloga Centra za socijalnu skrb.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 25.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi može ostvariti dijete u dobi do navršenih 6 mjeseci života, a najduže do 3. godine života, uz preporuku liječnika i obrazloženog prijedloga Centra za socijalnu skrb.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu povodom rođenja djeteta

Članak 26.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć stječe majka novorođenog djeteta, i to u iznosu od:

- 1.500,00 kuna za prvo dijete,
- 2.000,00 kuna za drugo dijete,
- 2.000,00 kuna za svako sljedeće novorođeno dijete.

Pravo na pomoć iz stavka 1. ovog članka pripada rodiljama sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć jednočlanom odnosno višečlanom domaćinstvu koji ispunjavaju kriterij uvjeta prihoda

Članak 27.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti jednočlano odnosno višečlano domaćinstvo koja ispunjava uvjete imovinskih cenzusa iz članka 9. ove Odluke.

Novčana pomoć iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se u gotovini jedanput mjesečno, u iznosu od 50,00 kuna po jednočlanom odnosno višečlanom domaćinstvu.

Članak 28.

Zahtjeve podnesene radi ostvarivanja prava iz čl. 24. i 25. ove Odluke rješava Poglavarstvo.

Članak 29.

Podmirenje računa za osobe koje su ostvarile prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke obavlja Općina na način predviđen u čl. 18. st. 1. ove Odluke.

Izuzetno, rješenjem se može utvrditi da se pravo na prijevoz u srednju školu može realizirati na način da se isplata obavlja u gotovini, a na temelju priloženih voznih karata korisnika za određenu relaciju. Ovo je moguće jedino ukoliko ne postoji mogućnost kupnje mjesečne vozne karte na relaciji mjesto prebivališta - škola i obratno.

Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela isplata u gotovom novcu može se utvrditi sukladno čl. 15. i sukladno st. 2. ovog članka, dok je u ostalim slučajevima to moguće samo temeljem zaključka Poglavarstva.

Članak 30.

Pravo na pomoć pri snošenju dijela troškova za plaćanje komunalnih usluga i utrošene električne energije ostvaruje obitelj u cjelini, ukoliko u njoj živi makar jedan član koji ispunjava socijalni uvjet.

Ostali oblici pomoći

Članak 31.

Općina će, ukoliko za to bude sredstava, izdvajati sredstva i za ostale oblike pomoći, odnosno za sufinanciranje programa utvrđenih u čl. 12. st. 2. ove Odluke, i to temeljem dostave godišnjih programa udruga i organizacija, temeljem pojedinačnih pismeno podnesenih i obrazloženih zahtjeva, a u visini, na način i u skladu s prioritetima utvrđenim zaključkom odnosno odlukom Poglavarstva.

Sredstva za namjene iz prethodnog stavka osigurat će se iz Proračuna Općine Kršan, a na temelju zaključaka odnosno odluka Općinskog poglavarstva Općine Kršan.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 32.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja, ili bilo kojeg punoljetnog člana domaćinstva.

Članak 33.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Članak 34.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u pravilu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije određeno, do petnaestog dana u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti ostvarenje prava.
Ostvarivanje prava u pravilu započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Ukoliko je zahtjev podnijet nakon 15.- tog u mjesecu ostvarivanje prava započinje teći od prvog u mjesecu koji dolazi nakon narednog mjeseca u kojem je zahtjev podnijet.

Članak 35.

O zahtjevu za ostvarivanje prava odnosno pomoći propisanih ovom Odlukom u prvom stupnju odlučuje rješenjem Odjel, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Istarske županije.

Za odlučivanje o ostvarivanju ostalih prava iz čl. 12. st. 2. ove Odluke nadležno je Poglavarstvo.

Članak 36.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu dužan svaka tri mjeseca, i to do 15. - tog u mjesecu, dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, ukoliko ovom Odlukom za ostvarivanje pojedinih prava nije određen kraći rok.

Korisnik je dužan Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku 8 dana od dana nastanka promjene.
Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 37.

Ostvarenje prava utvrđenih ovom Odlukom traje dok se ne promijene uvjeti koji su njome predviđeni, a koji su potrebni za njihovo ostvarenje.

U slučaju da korisnik ne postupi sukladno članku 36. st. 1. i 2. ove Odluke, Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje kojim će se obustaviti ostvarivanje utvrđenih prava iz socijalne skrbi , i to počevši od prvog dana idućeg mjeseca računajući od 15. - tog u mjesecu kao posljednjeg dana do kojeg je trebao dostaviti dokumentaciju kao dokaz o postojanju uvjeta za daljnje ostvarenje utvrđenih prava.

Članak 38.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom dužan je naknaditi štetu ako je:

- temeljem neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,
- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 39.

Općinsko poglavarstvo ima pravo vršiti nadzor nad korištenjem sredstava odobrenih za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke.

Na zahtjev Poglavarstva korisnik je dužan dati pisano izvješće o korištenju odobrenih sredstava.

Članak 40.

Ovlašćuje se Općinsko poglavarstvo za tumačenje odredbi ove Odluke, te da po potrebi donese naputak za provedbu ove Odluke.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan".

Članak 42.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o socijalnoj skrbi ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 05/00).

Članak 43.

Usklađivanje postojećih rješenja kojima se utvrđuje ostvarivanje prava iz Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 05/00) sa ovom Odlukom, izvršiti će se najkasnije u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu.

Rješenja kojima se ne dira u prava stečena po osnovi Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 05/00), i dalje ostaju na snazi.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Klasa: 021-05/04-01/9


Ur. broj: 2144/04-05-04-7


Kršan, 26. studeni 2004.Predsjednik
Općinskog vijeća
Zdravko Vidak, v.r.

Kalendar događanja