Novosti

 • 29.11.2016.

  Obavijest

              Općinski načelnik Općine Kršan, temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora  ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 7/09, 11/11, 10/15), u svrhu provođenja postupka dostave ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti – Nabave električne energije za javnu rasvjetu putem ugovora, na području Općine Kršan, na rok od 2 godine, izabrao je provođenje postupka upućivanjem Poziva za podnošenje ponuda na adrese minimalno tri ponuditelja.

              Slijedom navedenog, dana 29. studeni 2016. godine, Poziv za podnošenje ponuda upućen je slijedećim gospodarskim subjektima:

            1. društvu RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb, Capraška 6,

            2. društvu HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9,

            3. društvu HEP - OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37, 

              4. društvu GEN-I d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 54,

              5. društvu CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb, Savska Opatovina 36.

   

 • 25.11.2016.

  Nacrt proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan objavljuje Nacrt proračuna za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću.

              Proračun Općine Kršan je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

              Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj, odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u Nacrtu prijedloga proračuna za 2017. godinu, podaci su prikazani na razini osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, i to iz razloga stupanja na snagu  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2017. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Primjedbe koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 02. prosinca 2016. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 • 22.11.2016.

  Obavijest

  Obavještavamo sve roditelje sa područja Općine Kršan da provjere da li se njihovo dijete nalazi  na Popisu za dodjelu paketa Djeda Božićnjaka.

  Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 1. godine života (djeca rođena 2015. god.) do zaključno s 4. razredom osnovne škole.

  Provjera se prvenstveno odnosi na djecu koja po prvi put imaju pravo na dodjelu paketa, te na djecu koja su doseljena na područje Općine Kršan.

  Provjeru izvršiti najkasnije do 09.12.2016. godine  na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 224.

 • 22.11.2016.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode dio naselja Vozilići dana  22.11.2016.  OD 08:30 DO 12:00  SATI.

 • 18.11.2016.

  POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu  u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove - Viši stručni suradnik – Komunalni redar, na neodređeno vrijeme (uz probni rok od tri mjeseca), 1 izvršitelj/ica, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan i na oglasnoj ploči Općine Kršan

  P O Z I V

  ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

               I. Povjerenstvo je utvrdilo da pismenom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

                         1. Patrik Kontuš iz Plomina, Nova Vas 1A, OIB 39463802600

    II. Uz kandidata navedenog u toč. I. ovog Poziva, zaprimljena je prijava 1 (jednog) kandidata koja je od strane Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu ocijenjena kao neuredna i nepotpuna te ne zadovoljava (ne ispunjava) formalne uvjete iz natječaja, u čemu će se kandidatu uputiti obavijest.      

   III. Kandidat pozvan na pismeno testiranje (naveden pod točkom I.) treba pristupiti dana  25. studenog 2016. godine (petak) do 11,00 sati u zgradu Općine Kršan, Blaškovići 12, ispred prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

              Testiranje će započeti nakon provjere identiteta i uvodnih napomena od strane Povjerenstva. Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijsku ispravu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanja testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove do 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatra se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu.

              Ostale informacije vezano uz pisano testiranje navedene su u uputama koje su objavljene na web stranici Općine Kršan www.krsan.hr.

   IV. Ako Kandidat uspješno položi pismeni dio ispita, pristupit će istog dana razgovoru s Povjerenstvom (intervju), o čemu će ga prethodno usmeno obavijestiti Povjerenstvo. Smatra se da je kandidat položio ako je za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dobio najmanje 10 bodova. Nakon provedene cjelokupne provjere znanja i sposobnosti Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupno broju bodova ostvarenih na  pisanom testiranju i intervjuu.

              O rezultatima natječaja kandidat će biti pismeno izvješten u zakonskom roku.

Arhiva: |<<51 52 53 54 5556 57 58 59 60> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja