Novosti

 • Foto vijesti

  23.7.2013.

  Izvješće sa druge konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

  Sjednica je održana dana 19. srpnja 2013. godine prema pozivu Predstojnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

  Konstituirajućoj sjednici prisustvovalo je 12 od 14 članova  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Sjednici je predsjedavao Silvano Uravić, a u  ime Ureda Državne uprave u Istarskoj županiji sjednici su prisustvovali: Draženko Janjušević, predstojnik Ureda i Vitomir Černjul, voditelj Ispostave Labin.

  S obzirom da nije zaprimljen prijedlog ovlaštenih predlagatelja za imenovanje predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan druga konstituirajuća sjednica je zaključena.

 • Foto vijesti

  19.7.2013.

  Proslava Dana Općine Kršan!

   

  Povodom obilježavanja Dana Općine Kršan, a ove godine ujedno i obilježavanja 20 godina postojanja općine, te 10 godina postojanja Turističke zajednice Općine Kršan, Općinski načelnik poziva sve građane na četverodnevnu manifestaciju proslave od 25. - 28. srpnja 2013. godine!

 • Foto vijesti

  17.7.2013.

  Obavijest o sazivanju druge konstituirajue sjednice Općine Kršan

  Za 19. srpnja 2013. godine u petak sazvana je druga konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 19:00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.
 • 17.7.2013.

  Obavijest o objavu Druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Potpićan

    

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/7, URBROJ: 2144/04-01-13-28 od 15. srpnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

                           D R U G U   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

   

  1. Objavljuje se druga ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana  15.  srpnja  2013. godine.

  3. Druga ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 (trideset) dana, počevši od 25. srpnja 2013. godine do 23. kolovoza 2013. godine.

   ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • 17.7.2013.

  Obavijest o objavi Druge ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Blaškovići 2

   

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/7, URBROJ: 2144/04-01-13-29 od 15. srpnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

   

                              D R U G U   P O N O V N U   J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2

   

   1. Objavljuje se druga ponovna javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BLAŠKOVIĆI 2.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana  15.  srpnja  2013. godine.

  3. Druga ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 (trideset) dana, počevši od 25. srpnja 2013. godine do 23. kolovoza 2013. godine.

     ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

Arhiva: |<<51 52 53 54 5556 57 58 59 60> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja