Novosti

 • 7.5.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 05.05.2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva utvrđen je konačni prijedlog Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, koji se upućuje na donošenje Općinskom Vijeću, te je razmatran nacrta prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Kršan. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja Općine Kršan povećana je vrijednost boda kojom se utvrđuje visina financijske pomoći korisnicima Programa socijalne skrbi, te je donesen zaključak o daljnjem pružanju financijske pomoći najugroženijim korisnicima socijalnog programa zaključno s mjesecom lipnjem 2008. godine. Po proteku roka za žalbu donijete su odluke o sklapanju ugovora za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan u Kožljaku i Plominu sa najpovoljnijim ponuđačima, i to: tvrtkom Nensi stil iz Kožljaka i Obrtom «Mini market» iz Kožljaka, te odluka o produženju ugovara o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi na Pristavu sa dosadašnjim korisnikom tvrtkom ''ITAL-PAN'' d.o.o. Kršan. Vezano uz Projekt plinofikacije Općine Kršan prirodnim plinom, te dostavu podataka IŽ vezano uz plinofikaciju Istarske županije, za dan 06.05.2008. godine zakazan je sastanka sa predstavnicima tvrtke PLINARA iz Pule i tvrtke Inženjering za naftu i plin iz Zagreba. Vezano uz prijedlog OŠ «V. Nazora» iz Potpićna za postavljanjem ležećih policajaca u naselju Potpićan na glavnoj prometnici, radi zaštite sigurnosti djece u prometu, uputit će se dopis osnovnoj školi i prijevozniku Autotransu iz Rijeke da prijevoz učenika osigura do škole, a ne do autobusnog stajališta kako djeca ne bi trebala prelaziti prometnicu. Donijeta je Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave za sanaciju zida groblja Sv. Kvirin u Jasenoviku i zida u Kožljaku za što su Proračunom Općine Kršan osigurana sredstava u visini 327.868,85 kn (bez PDV-a. Donijeta je odluka da se pristupa pripremnim radnjama za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Kršan, te za donošenje UPU Plomin, DPU Kršan. Prihvaćen je zapisnik o Inspekcijskim nadzorom DUZiS, Službe za civilnu zaštitu kojim je bez primjedbi utvrđeno provođenje obveza predstavničkog i izvršnog tijela JLS – Općine Kršan iz Zakona o zaštiti i spašavanju. Radi ostvarivanja suradnje na projektima od zajedničkog interesa za stanovništvo Općine Pićan i Općine Kršan ( npr. adaptacija Mjesnog ureda Potpićan) organizirat će se sastanka s predstavnicima Općine Pićan. Razmatrajući cjelokupnu problematiku autobusnih čekaona na području Općinu Kršan Poglavarstvo je odlučilo da se prikupe ponude za nabavku 3 čekaone koje bi se smjestile na području Kršana, Šušnjevice i Stepčići te da se pristupa izgradnji ogradnog zida na postojećoj autobusnoj stanici u Stepčićima, a obzirom na preuzete obveze Općine Kršan. Donijeta je također Odluka da se pristupa raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Kršan. Cjelokupan tekst natječaja objavit će se na oglasnoj ploči Općine Kršan. Prema izrađenom troškovniku za uređenje plaže u Plomin Luci pristupa se izvođenju zemljanih i montažni radova, te dovoda priključka vode i montiranje sanitarnih uređaja. Poglavarstvo je upoznato s informacijom o izgradnji željezničkog tunela kroz Učku. Također je upoznato sa Izvješćem o kakvoći mora na morskim plažama u IŽ za 2007.g, te se složilo o nastavku kontrole kakvoće mora u 2008. godini od strane ZZJZ IŽ na plažama kojima upravlja Općina Kršan. Općinski načelnik Josip Kontuš predložen je za promjenjivog člana (sa područja JLS na čijem se području poduzima zahvat) Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola kojeg prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju imenuje Poglavarstvo IŽ. Vezano uz sanaciju državne ceste Vozilići – Gračišće Poglavarstvo je primilo na znanje informaciju o sastanku održanom u Popićnu vezano za izgradnju raskrižja - priključka na državnu cestu u Potpićnu, te je upoznato sa nacrtom istog raskrižja projektiranog od strane tvrtke VIA ing d.o.o. Pula. Nadalje Poglavarstvo je imenovalo Eđea Brenčić – člana Poglavarstva Općine Kršan za koordinatora u projektu sanacija državne ceste Vozilići - Brestova Radi informatizacije upravljanja grobljima na području Općine Kršan Poglavarstvo je prihvatilo ponudu tvrtke Axiom iz Čakovca. Poglavarstvo je također donijelo odluku da se pristupa sanaciji deponija u naselju Čepić –Zatka, te da se sufinancirat zajedničko druženje mještana naselja Boljevići sa iznosom od 3.500,00 kn a povodom akcije čišćenja i uređenja naselja koje organizira već 4.-tu godinu tijekom mjeseca svibnja.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 21.4.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 18.04.2008. godine

  Nakon provedenih postupaka prikupljanja ponuda u svrhu obavljanja komunalnih djelatnosti putem ugovora, Poglavarstvo je za komunalnu djelatnost uređenje živica na području Općine Kršan kao najpovoljniju ponudu izabralo ponudu Obrta za komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbrova 3, a za komunalnu djelatnost održavanje javnih površina – košnja trave izabralo ponudu tvrtke Entrada d.o.o. Šušnjevica. Prijedlog odluka Poglavarstvo upućuje Općinskom vijeću na donošenje. Poglavarstvo je donijelo i odluku da se pristupa uređenju javnih površina u Potpićnu, o čemu će detaljno građani će biti obaviješteni putem oglasnih ploča u Potpićnu. Radi provođenja mjera zaštite od požara u 2008 godini Poglavarstvo je ažuriralo podatke u Planu zaštite i spašavanja Općine Kršan te prihvatilo Operativnog plana motrenja, čuvanja i ophodnje JVP Labin za 2008.g. godine za područje Općine Kršan. Kako bi se građanima Općine Kršan omogućilo pregledavanje prostornih planova Općine Kršan prihvaćena je ponude Sigma d.o.o. Labin za nadgradnju WEB stranice Općine Kršan. Poglavarstvo je donijelo odluku da se u suradnji s predstavnicima škola izvrši provjera sportskih rekvizita (golova) na školskim igralištima, ali i na svim ostalim igralištima na području Općine Kršan u cilju povećanja sigurnosti i zaštite djece, te ostalih korisnika ovih objekata. Poglavarstvo će također sudjelovati u sufinanciranju troškova puta u Zagreb za nagrađenu učenicu i učiteljicu OŠ «V. Nazora», te sa 1.000,00 kn sufinancirat izlet učenika 8a i 8b razreda ove škole. Općina Kršan podržava projekte TZ Općine Kršan, te će sa 10.000,00 kn sufinancirati manifestaciju CESTE ŠPARUGA koja se održala 18. travnja i Sajam cvijeća koji se održava 26. travnja u Vozilićima. Na zahtjev SRD Plomin Općina Kršan sufinancirat će sa 2.000,00 kn nabavku računala i novog printera, a sa Gradom Labinom i Općinom Raša sufinancirat će se prijateljskih susret u udičarenju između sportskih društava grada Labina, Općine Kršan, Općine Raše i Općine Manzano iz Italije. Za materijalne i putne troškove Predstavnika bošnjačke nacionalne manjine na području Općine Kršan odobrena su financijskih sredstava za u visini 1.000,00 kn. Iz Programa socijalne skrbi odobrena je pomoć u visini od 500,00 kn socijalno ugroženoj obitelji iz Plomina, te iznos od 2.000,00 kn u svrhu liječenja u inozemstvu obitelji iz Pićna. Nastavljeno je i sufinanciranje putnih troškova za provođenje zdravstvene njege u kući prema izvješću Privatne zdravstvene njege M. D. Krizmanić. Otkupom 60 komada CD-a, podržan je i projekt Evviva Milotti, kojim istarski glazbeni virtuoz Nello Milotti slavi 80 godina života i 60 godina stvaralaštva u svijetu glazbe. CD-i će između ostalih, biti donirani osnovnim školama u Potpićnu, Čepiću i Vozilićima.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 17.4.2008.

  PRIOPĆENJE O OTVARANJU POŠTANSKOG UREDA U KRŠANU NA LOKACIJI SRC «PRISTAV»

  Općina Kršan je u cilju zadržavanja poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo, odobrila Hrvatskim poštama d.d. Zagreb, da se Poštanski ured u Kršanu preseli u prostorije objekta SRC «Pristav» Kršan. U svrhu preseljenja poštanskog ureda, u kratkom je roku, Općina Kršan izvela radove na uređenju prostorija i privođenju istih poštanskoj djelatnosti, te uređenju prostorija za boćarske klubove. Kako su u potpunosti privedeni kraju radovi uređenja i opremanja poštanskog ureda obavještavaju se građani da će Poštanski ured u Kršanu započeti s radom na novoj lokaciji - u objektu sportskog rekreacijskog centra «PRISTAV» s danom 17. travnja 2008. godine. HP će prostorije koristiti bez naknade sve do adaptacije zgrade bivšeg «Diska» u Kršanu gdje je planirano uređenje novog ureda za rad HP-a u Kršanu.

 • 10.4.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.04.2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćen je Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2007. godine, te je Prijedlog upućen na razmatranje Općinskom vijeću Općine Kršan. Također je za prošlu godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihvaćeni Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini i prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Općine Kršan o kojima će se na Općinskom vijeću razmatrati u zajedno sa obračunom proračuna za prošlu godinu. Formirana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina kao radno tijelo Poglavarstva prema Odluci o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan. Prihvaćena je ponude tvrtke ''Elektra'' d.o.o. Labin za izradu gromobranske instalacije i uzemljenja na zgradi Općine Kršan vezano uz otklanjanje nedostataka utvrđenih u Zapisniku o pregledu općinske zgrade Centra za zaštitu na radu i zaštite od požara, Rijeka. Radi zadovoljavanja potreba stanovništva za nabavkom novih kontejnera zatražit će se od ovlaštenih firmi ponude za sve vrste kontejnera. Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o aktivnostima na utvrđivanju stvarnog stanja na grobljima i stvaranju evidencije za groblja Plomin, Nova Vas i Kožljak. Utvrdilo je nastavak snimanjima ostalih groblja. Kao prvo u nizu za izradu situacijskog snimka određeno je groblje u Čepiću, o čemu će biti obaviješten i MO Čepić. Radi održavanja područja Brestove Poglavarstvo će sazvati radni sastanak sa predstavnicima: Hrvatskih cesta, ŽUC-a, Lučke uprave, KP «1. maj « Labin i Jadrolinije. Donijeta je odluke o pristupanju rekonstrukciji vodovoda Baraki iz sredstava osiguranih u 2008. g. za Općinu Kršan u TD Vodovod Labin. Također je donijeta Odluka o pristupanju izradi Programa i mjera za provođenje mjera za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju u 2008. godine, te odluke o poduzimanju pripremnih radnji za osnivanje Savjeta mladih na području Općine Kršan prema Zakonom o savjetima mladih. Prema provedenom natječaju za zakup poslovnih prostora kao najpovoljnije ponude izabrane su ponude tvrtke Nensi stil iz Kožljaka (djelatnost: frizerski salon) za poslovni prostor u Plominu i ponuda Obrta Mini market Kožljak iz Kožljaka vl. Igor Načinović (trgovinska djelatnost) za poslovni prostor u Kožljaku. Produžen je također ugovor o zakupu poslovnog prostora na Pristavu s tvrtkom Pristav d.o.o. Kršan (skladišna djelatnost). Također se udovoljilo zahtjevu tvrtke Pekara Kršan iz Kršana za raskidom ugovora o zakupu poslovnog prostora (trgovine) u Potpićnu. Udruzi Pineta odobreno je korištenje javne površine u Potpićnu u svrhu provođenja referenduma o NATO-u., a tvrtci Uvala poljane produženo je korištenje javne površine na Brestovi. Vezano za ulaganja u poslovne prostore Poglavarstvo Općine Kršan zauzelo je stav da se Zakupcima poslovnih prostora ubuduće ulaganja priznaju do iznosa jednogodišnjeg zakupa poslovnog prostora. Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu za sufinanciranje županijskog natjecanja iz kemije OŠ «V. Nazor» Potpićan u visini 3.000 kn, a Župnom Caritasu Plomin donirat će se 2.000,00 kn. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja odobrena je jedna financijska pomoć iz socijalnog programa u visini 500,00 kn obitelji težeg socijalno-materijalnog statusa. Donesena je odluka o izradi troškovnika za uređenje plaže i popratnih sadržaja na plaži u Plomin Luci, te troškovnika za sanaciju zida na groblju Kožljak, sanaciju potpornog zida za istočni dio Plomina i sanaciju zida prema Malinima kod pumpne stanice.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja