Novosti

 • 17.4.2008.

  PRIOPĆENJE O OTVARANJU POŠTANSKOG UREDA U KRŠANU NA LOKACIJI SRC «PRISTAV»

  Općina Kršan je u cilju zadržavanja poštanskog ureda u Kršanu, što je općeg interesa za cjelokupno stanovništvo, odobrila Hrvatskim poštama d.d. Zagreb, da se Poštanski ured u Kršanu preseli u prostorije objekta SRC «Pristav» Kršan. U svrhu preseljenja poštanskog ureda, u kratkom je roku, Općina Kršan izvela radove na uređenju prostorija i privođenju istih poštanskoj djelatnosti, te uređenju prostorija za boćarske klubove. Kako su u potpunosti privedeni kraju radovi uređenja i opremanja poštanskog ureda obavještavaju se građani da će Poštanski ured u Kršanu započeti s radom na novoj lokaciji - u objektu sportskog rekreacijskog centra «PRISTAV» s danom 17. travnja 2008. godine. HP će prostorije koristiti bez naknade sve do adaptacije zgrade bivšeg «Diska» u Kršanu gdje je planirano uređenje novog ureda za rad HP-a u Kršanu.

 • 10.4.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 08.04.2008. godine

  Na sjednici Poglavarstva prihvaćen je Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2007. godine, te je Prijedlog upućen na razmatranje Općinskom vijeću Općine Kršan. Također je za prošlu godinu prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu prihvaćeni Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini i prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini na području Općine Kršan o kojima će se na Općinskom vijeću razmatrati u zajedno sa obračunom proračuna za prošlu godinu. Formirana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina kao radno tijelo Poglavarstva prema Odluci o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine Kršan. Prihvaćena je ponude tvrtke ''Elektra'' d.o.o. Labin za izradu gromobranske instalacije i uzemljenja na zgradi Općine Kršan vezano uz otklanjanje nedostataka utvrđenih u Zapisniku o pregledu općinske zgrade Centra za zaštitu na radu i zaštite od požara, Rijeka. Radi zadovoljavanja potreba stanovništva za nabavkom novih kontejnera zatražit će se od ovlaštenih firmi ponude za sve vrste kontejnera. Općinsko poglavarstvo primilo je na znanje informaciju o aktivnostima na utvrđivanju stvarnog stanja na grobljima i stvaranju evidencije za groblja Plomin, Nova Vas i Kožljak. Utvrdilo je nastavak snimanjima ostalih groblja. Kao prvo u nizu za izradu situacijskog snimka određeno je groblje u Čepiću, o čemu će biti obaviješten i MO Čepić. Radi održavanja područja Brestove Poglavarstvo će sazvati radni sastanak sa predstavnicima: Hrvatskih cesta, ŽUC-a, Lučke uprave, KP «1. maj « Labin i Jadrolinije. Donijeta je odluke o pristupanju rekonstrukciji vodovoda Baraki iz sredstava osiguranih u 2008. g. za Općinu Kršan u TD Vodovod Labin. Također je donijeta Odluka o pristupanju izradi Programa i mjera za provođenje mjera za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju u 2008. godine, te odluke o poduzimanju pripremnih radnji za osnivanje Savjeta mladih na području Općine Kršan prema Zakonom o savjetima mladih. Prema provedenom natječaju za zakup poslovnih prostora kao najpovoljnije ponude izabrane su ponude tvrtke Nensi stil iz Kožljaka (djelatnost: frizerski salon) za poslovni prostor u Plominu i ponuda Obrta Mini market Kožljak iz Kožljaka vl. Igor Načinović (trgovinska djelatnost) za poslovni prostor u Kožljaku. Produžen je također ugovor o zakupu poslovnog prostora na Pristavu s tvrtkom Pristav d.o.o. Kršan (skladišna djelatnost). Također se udovoljilo zahtjevu tvrtke Pekara Kršan iz Kršana za raskidom ugovora o zakupu poslovnog prostora (trgovine) u Potpićnu. Udruzi Pineta odobreno je korištenje javne površine u Potpićnu u svrhu provođenja referenduma o NATO-u., a tvrtci Uvala poljane produženo je korištenje javne površine na Brestovi. Vezano za ulaganja u poslovne prostore Poglavarstvo Općine Kršan zauzelo je stav da se Zakupcima poslovnih prostora ubuduće ulaganja priznaju do iznosa jednogodišnjeg zakupa poslovnog prostora. Poglavarstvo je udovoljilo zahtjevu za sufinanciranje županijskog natjecanja iz kemije OŠ «V. Nazor» Potpićan u visini 3.000 kn, a Župnom Caritasu Plomin donirat će se 2.000,00 kn. Prema prijedlogu Odbora za socijalna pitanja odobrena je jedna financijska pomoć iz socijalnog programa u visini 500,00 kn obitelji težeg socijalno-materijalnog statusa. Donesena je odluka o izradi troškovnika za uređenje plaže i popratnih sadržaja na plaži u Plomin Luci, te troškovnika za sanaciju zida na groblju Kožljak, sanaciju potpornog zida za istočni dio Plomina i sanaciju zida prema Malinima kod pumpne stanice.

  OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN

 • 27.3.2008.

  Izvješće sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 25. ožujka 2008. godine

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan. Donesen je sljedeći akt: Odluka o Usklađenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu («Službeno glasilo Općine Kršan» br.2/00) za Zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je 2000. godine Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu. U svrhu zaštite obalnog područja mora ovaj se Detaljni plan uređenja trebao uskladit s Uredbom Vlada RH o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora iz 2004. godine. Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji Općina dana 01.10.2007. godine utvrđena je obaveza usklađenja svih Planova do 31.03.2008. godine. Sljedom navedenog Općina Kršan pokrenula je postupak usklađenja Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu. Postupak usklađenja izvršio je ovlašteni izrađivač tvrtka Urbis 72 d.d. Pula, koja je izradila i osnovi Plan. Usklađenje je izvršeno samo u tekstualnom dijelu Plana i to u dijelu odredaba za provođenje, dok u grafičkom dijelu nije bilo potrebno izvršiti nikakva usklađenja sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. Dana 19.03.2008. godine Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je suglasnost na Elaborat Usklađenja Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu Vijećnici Općinskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog Odluke o Usklađenju Detaljnog plana uređenja trajektnog pristaništa i Centra za akvakulturu u Plominskom zaljevu nakon obrazloženja postupka usklađenja te prijedloga Odluke od strane predstavnika tvrtke Urbis 72 d.d. Pula.
 • 11.3.2008.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 05. ožujak 2008. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 15 od ukupno 15 vijećnika. Na sjednici su razmatrani i donijeti sljedeći akti: 1. Odluka o Usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kršan sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora, Općina Kršan donijela je 2002. godine Prostorni plan uređenja Općine Kršan kao jedna od prvih općina na području Istarske županije. Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora iz 2004. godine utvrđena je obaveza zaštite obalnog područja mora, te su se svi Prostorni planovi trebali uskladiti u dijelovima Planova koji se odnose na područje u obalnom pojasu širine 1000 m od mora. Ovom postupku usklađenja pristupila je i Općina Kršan. Stupanjem na snagu novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji Općina dana 01.10.2007. godine utvrđena je obaveza usklađenja svih Planova s rokom do 31.03.2008. godine. Općina Kršan dovršila je postupak usklađenja prema novom Zakonu, te je na izrađeni Elaborat Usklađenja Prostornog plana uređenja Općine, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo suglasnost dana 16. 01.2008. godine. Time stečeni uvjeti za donošenje Odluke Općinskog vijeća o Usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Kršan sa zakonskim odredbama o uređenju i zaštiti obalnog područja mora. 2. Pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije, Općinsko vijeće Općine Kršan potvrdilo je prijedlog Općinskog poglavarstva te dalo pozitivno mišljenje na Konačni prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije. 3. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, Na prijedlog sedmorice vijećnika, Općinsko vijeće izabralo je Mersudina Smajlović iz Potpićna, Industrijska 12 za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan. Funkciju potpredsjednika Općinskog vijeća će tako u narednom razdoblju uz Vladimira Benčić obavljati i Mersudin Smajlović. 4. Odluka o visini naknade dužnosnika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Kršan, Na prijedlog Općinskog poglavarstva donijeta je Odluka o visini naknade dužnosnika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Kršan kojom je utvrđeno da se za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća za svako prisustvovanje sjednici isplaćuje novčani iznos koji obuhvaća: - putne troškove (za udaljenost najmanje 1 km); - naknadu troškova na ime rada u Vijeću u visini od 500,00 kn neto po sjednici; - naknadu troškova na ime rada u radnim tijelima u visini 200,00 kn neto po sjednici. Ukoliko vijećnik odnosno član radnog tijela ne prisustvuje sjednici, nema pravo na ostvarivanje navedenih naknada. Plaće i naknade za rad dužnosnika u Općini Kršan utvrđene su u sljedećim iznosima: - Općinski načelnik (volonter, bez zasnivanja radnog odnosa) – 4.000,00 kn neto mjesečno - zamjeni-k(ci) načelnika (volonter) - 2.150,00 kn neto mjesečno - Članovi Poglavarstva (volonter) - 2.150,00 kn neto mjesečno - Predsjednik Općinskog vijeća (volonter) – 2.500,00 kn neto mjesečno - Potpredsjednik Općinskog vijeća (volonter)- 2.150,00 kn neto mjesečno 5. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje listopad – prosinac 2007. godine, Općinsko vijeće primilo je na znanje izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje listopad – prosinac 2007. godine kojim je dan pregled najznačajnijih aktivnosti Poglavarstva u proteklom periodu, sa osvrtom na aktivnosti koje se trenutno poduzimaju. 6. Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je jednoglasno Zaključak kojim se izražava nezadovoljstvo na Odluku o zatvaranju graničnog prijelaza Sočerga- Požane za sav teretni promet, te će isti biti upućen nadležnim tijelima. 7. Općinsko vijeće upoznato je sa Odlukom Poglavarstva o pristupanju ciljanoj dopuni Strategije razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koju će i izvršiti dosadašnji izrađivač strategije Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Kod dopune Strategije uzet će se u obzir sadašnje stanje u Čepić polju, a to je prodaja farme i potreba zemlje za djelatnost farme.

  Općinsko vijeće Općine Kršan

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja