Novosti

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o objavi dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu mođete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o uvrštenju dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 19. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi prostora u Potpićnu (bivša samačka), na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu možete preuzeti u privitku.

 • 21.11.2012.

  Obavijest o objavi javnih rasprava

   

  Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/11, URBROJ: 2144/04-01-12-37 od 19. studeni 2012. godine i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/11, URBROJ: 2144/04-01-12-38 od 19. studeni 2012. godine,  nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

        I.        DRUGU  PONOVNU   JAVNU   RASPRAVU

           o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI

      II.         PONOVNU   JAVNU   RASPRAVU

           o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI

   1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI i Prijedlog Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI, koje je izradila tvrtka URBANISTICA  d.o.o. Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključcima dana 19. studeni  2012. godine.

  2. Ponovne javne rasprave za oba UPU-a održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 29. studeni 2012. godine do 06. prosinca 2012. godine.

     ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  19.11.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 19. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi prostora u Potpićnu (bivša samačka), na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 07. prosinca 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja