Novosti

 • 13.7.2018.

  Ministarstvo gospodarstva objavilo poziv vrijedan 53 milijuna kuna za poticanje informacijske i komunikacijske tehnologije

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

   

  Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

   

  Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova.

   

 • 12.7.2018.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Radne zone Kršan - Istok 2

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2  (Službeno glasilo Općine Kršan br. 04/18.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2144/04-01/1-18-33 od 10. srpnja 2018. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istok 2         

      

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2             .

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2144/04-01/1-18-33 od 10. srpnja  2018. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 20. srpnja 2018. godine do 20. kolovoza 2018. godine.

   4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 održati će se za sve zainteresirane dana 30. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 17:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK 2 mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 20. kolovoza 2018. godine (ponedjeljak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • Foto vijesti

  11.7.2018.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje

   

  Općina Kršan objavljuje

   

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine KršaN

   

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 19. srpnja 2018. godine 

 • 10.7.2018.

  Objava Izvješća o donacijama potporu političkog djelovanja

   

  U skladu s člankom 26. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe objavljujemo Izvješća o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranih s liste grupe birača za Općinu Kršan za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

   

 • 9.7.2018.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, projekt Učka 360

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/10, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1 od 27. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Nabava robe – informatička oprema, montaža i puštanje u rad (u sklopu provedba projekta - „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, referentni broj: KK.06.1.2.01 za projekt „Učka 360˚“, broj Ugovora KK.06.1.2.01.0004 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga), Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

  1. EUROTRADE D.O.O., Naselje Gripole 53/c, 52210 Rovinj, VELEPRODAJA RIJEKA,

      e- mail:  marin.klarica@eurotrade.hr

  2. ALGOR INFORMATIKA d.o.o., Budičinova 20, Rijeka 51000,

      e-mail: info@algor-informatika.hr

  3. LEVEL UP d.o.o., Kozala 50, 51000 Rijeka, e-mail: info@level-up.hr

Arhiva: |<12 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja